Index 
Notulen
PDF 208kWORD 108k
Woensdag 16 september 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Benoemingen in de interparlementaire delegaties (termijn voor de indiening van amendementen)
 3.Bosbranden in de zomer van 2009 (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september) (debat)
 5.SWIFT (debat)
 6.Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van de voorzitter van de Commissie
  
7.2.Benoemingen in de interparlementaire delegaties
  
7.3.Bosbranden in de zomer van 2009 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Financiële diensten (ondertekening van besluiten)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling interparlementaire delegaties
 13.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan (debat)
 14.Nieuwe reglementering wat de visa voor de westelijke Balkanlanden (Montenegro, Servië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) betreft (debat)
 15.Situatie in Litouwen naar aanleiding van de aanneming van de wet ter bescherming van minderjarigen (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Benoemingen in de interparlementaire delegaties (termijn voor de indiening van amendementen)

De Voorzitter deelt mee dat hij het voorstel voor de benoemingen in de interparlementaire delegaties van de Conferentie van voorzitters heeft ontvangen.

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 16 september 2009, 10.00 uur.

Stemming: woensdag 16 september 2009, 12.00 uur.


3. Bosbranden in de zomer van 2009 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Bosbranden in de zomer van 2009

Het debat heeft op 14 september 2009 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 14.9.2009).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaras Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto en Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie, over de bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0039/2009)

- Corinne Lepage en Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, over bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0041/2009)

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda en Oriol Junqueras Vies, namens de Verts/ALE-Fractie, over de bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0042/2009);

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou en Jo Leinen, namens de S-D-Fractie, over de bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0044/2009)

- Marina Yannakoudakis en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0048/2009)

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de bosbranden in de zomer van 2009 (B7-0049/2009)

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 16.9.2009.


4. Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september)

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S-D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen en Edward Scicluna.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif en Ramon Jauregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi en Corinne Lepage.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Joaquín Almunia.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode


5. SWIFT (debat)

Verklaring van de Raad: SWIFT

Beatrice Ask (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie), Ernst Strasser, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S-D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, en Beatrice Ask.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Sophia in 't Veld.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López en Birgit Sippel, namens de S-D-Fractie, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck en Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van gegevens over het betalingsverkeer aan het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0050/2009)

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0052/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 17.9.2009.


6. Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Paweł Samecki (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de S-D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere en Tomasz Piotr Poręba.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Paweł Samecki.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

(Geheime stemming)

De Voorzitter deelt mede overeenkomstig artikel 105 van het Reglement de voordracht van José Manuel Barroso te hebben ontvangen.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit.

De Voorzitter wijst op het bepaalde in 105, lid 2, van het Reglement.

Er wordt tot stemming overgegaan.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen voor:

- aantal deelnemers:         718

- Vóór:            382

- Tegen:            219

- Onthoudingen:         117

(De lijst van de deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.)

De Voorzitter stelt vast dat de kandidaat door het Europees Parlement verkozen is en feliciteert hem met zijn verkiezing.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter deelt mede dat hij de Raad overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement van de uitslag van de stemming op de hoogte zal stellen en de Raad alsmede de verkozen voorzitter van de Commissie zal verzoeken om in onderling overleg de kandidaten voor de verschillende commissarisposten voor te dragen.


7.2. Benoemingen in de interparlementaire delegaties

Voorstel van de Conferentie van voorzitters: Benoemingen in de interparlementaire delegaties

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Aangenomen

(De lijst met de leden van de delegaties gaat als bijlage bij deze notulen.)


7.3. Bosbranden in de zomer van 2009 (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 en B7-0049/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0039/2009

(ter vervanging van B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 en B7-0048/2009):

ingediend door de volgende leden:

Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Michel Barnier, Ioannis Kasoulides, Veronica Lope Fontagné en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie,
Anni Podimata, Andres Perello Rodriguez en Kriton Arsenis, namens de S-D-Fractie,
Corinne Lepage en Chris Davies, namens de ALDE-Fractie,
Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie,
Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0013)

(Ontwerpresolutie B7-0049/2009 komt te vervallen.)


VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verkiezing van de voorzitter van de Commissie:

Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Daniel Hannan en Syed Kamall

Bosbranden in de zomer van 2009 RC-B7-0039/2009:

Andrew Henry William Brons en Philip Claeys


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

10. Financiële diensten (ondertekening van besluiten)

De Voorzitter en Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) leggen een korte verklaring af naar aanleiding van de aanneming van het pakket "Financiële diensten".

Begeleid door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie), Pervenche Berès (voormalig voorzitter van de commissie ECON), Sharon Bowles (huidige voorzitter van de commissie ECON), Othmar Karas (rapporteur) en Jean-Paul Gauzès (rapporteur) gaan zij over tot de ondertekening van de besluiten.


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Samenstelling interparlementaire delegaties

Op verzoek van de S-D-, ALDE- en de ECR-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering :
Hannu Takkula in de plaats van Alexandra Thein

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN):
Guido Milana in de plaats van Francesca Balzani

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen:
Francesca Balzani in de plaats van Guido Milana

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne:
Paweł Robert Kowal in de plaats van Konrad Szymański

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Konrad Szymański in de plaats van Paweł Robert Kowal


13. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake de sluiting van een Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Alojz Peterle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, en Pino Arlacchi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt en Athanasios Plevris.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner en Alojz Peterle.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alojz Peterle, namens de Commissie AFET, over de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds (B7-0025/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 17.9.2009.


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

14. Nieuwe reglementering wat de visa voor de westelijke Balkanlanden (Montenegro, Servië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) betreft (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Nieuwe reglementering wat de visa voor de westelijke Balkanlanden (Montenegro, Servië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) betreft

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S-D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Athanasios Plevris, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa en Anna Ibrisagic.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.


15. Situatie in Litouwen naar aanleiding van de aanneming van de wet ter bescherming van minderjarigen (debat)

Mondelinge vraag (O-0079/2009) van Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0201/2009)

Mondelinge vraag (O-0080/2009) van Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0202/2009)

Mondelinge vraag (O-0081/2009) van Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Litouwse wet voor de bescherming van minderjarigen tegen de negatieve gevolgen van publieksinformatie (B7-0204/2009)

Mondelinge vraag (O-0082/2009) van Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Litouwse wet voor de bescherming van minderjarigen tegen de negatieve gevolgen van publieksinformatie (B7-0205/2009)

Mondelinge vraag (O-0083/2009) van Michael Cashman, Claude Moraes en Emine Bozkurt, namens de S-D-Fractie, aan de Raad: Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0206/2009)

Mondelinge vraag (O-0084/2009) van Michael Cashman, Claude Moraes en Emine Bozkurt, namens de S-D-Fractie, aan de Commissie: Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares en Michael Cashman lichten de mondelinge vragen toe.

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen B7-0201/2009, B7-0204/2009 en B7-0206/2009.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen B7-0202/2009, B7-0205/2009 en B7-0207/2009.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Landsbergis, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S-D-Fractie, Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė en Emine Bozkurt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jacques Barrot.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, over de Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu en Vytautas Landsbergis, namens de PPE-Fractie, over de Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke gevolgen van openbare informatie (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman en Monika Flašíková Beňová, namens de S-D-Fractie, over de Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Litouwse wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de schadelijke invloed van openbare informatie (B7-0031/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 17.9.2009.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

16. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B7-0203/2009).

Vraag 1 (Marian Harkin): Dierenwelzijn.

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Mairead McGuinness en Seán Kelly.

Vraag 2 (Claude Moraes): Kinderhandel in de EU.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Anna Hedh (ter vervanging van de auteur) en Elizabeth Lynne.

Vraag 3 (Mairead McGuinness): Boodschap voor de vergadering op hoog niveau van de FAO.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness en Marian Harkin.

Vraag 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Pact voor stabiliteit en groei.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marietta Giannakou (ter vervanging van de auteur).

Vraag 5 (Seán Kelly): EU-maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Kelly en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 6 (Bernd Posselt): Informatie over Tsjetsjenië.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 7 (Nikolaos Chountis): Toestemming van de Turkse regering voor koolwaterstofprospectie binnen de EEZ van EU-lidstaten.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

Vraag 8 (Liam Aylward): EU-beleid ten aanzien van Birma.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

Vraag 9 (Brian Crowley): Nauwere betrekkingen tussen de EU en de VS.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Brian Crowley en Justas Vincas Paleckis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


17. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE- en de S-D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET:
Andrey Kovatchev

Subcommissie SEDE:
Andrey Kovatchev

Commissie AGRI:
Wojciech Michał Olejniczak, Marc Tarabella

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland:
Miroslav Mikolášik in de plaats van Joseph Daul

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 427.526/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Pál Schmitt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plevris, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid