Zoznam 
Zápisnica
PDF 208kWORD 104k
Streda, 16. septembra 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Menovanie členov do medziparlamentných delegácií (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 3.Lesné požiare počas leta 2009 (predložené návrhy uznesení)
 4.Samit G20 v Pittsburghu (24.-25. septembra) (rozprava)
 5.SWIFT (rozprava)
 6.Stratégia EÚ pre región Baltského mora (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Voľba predsedu Komisie
  
7.2.Menovanie členov do medziparlamentných delegácií
  
7.3.Lesné požiare počas leta 2009 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Finančné služby (podpísanie aktov)
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie medziparlamentných delegácií
 13.Dohoda a partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan (rozprava)
 14.Nové vízové pravidlá pre štáty východného Balkánu (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko) (rozprava)
 15.Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Radu)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Menovanie členov do medziparlamentných delegácií (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov mu predložila návrh na vymenovanie členov medziparlamentných delegácií.

Lehoty na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: streda 16. septembra 2009, 10.00 h.

Hlasovanie: streda 16. septembra 2009, 12.00 h.


3. Lesné požiare počas leta 2009 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Lesné požiare počas leta 2009

Rozprava sa konala 14. septembra 2009 (bod 21 zápisnice zo dňa 14.9.2009).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto a Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE o lesných požiaroch v lete roku 2009 (B7-0039/2009);

- Corinne Lepage a Chris Davies za skupinu ALDE o lesných požiaroch v lete 2009 (B7-0041/2009);

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda a Oriol Junqueras Vies za skupinu Verts/ALE o lesných požiaroch v lete 2009 (B7-0042/2009);

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou a Jo Leinen za skupinu S-D o lesných požiaroch v lete roku 2009 (B7-0044/2009);

- Marina Yannakoudakis a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o lesných požiaroch v lete roku 2009 (B7-0048/2009);

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o lesných požiaroch v lete roku 2009 (B7-0049/2009).

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 16.9.2009.


4. Samit G20 v Pittsburghu (24.-25. septembra) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit G20 v Pittsburghu (24.-25. septembra)

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Joaquín Almunia (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S-D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen a Edward Scicluna.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi a Corinne Lepage.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Joaquín Almunia.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: budúce zasadnutie


5. SWIFT (rozprava)

Vyhlásenie Rady: SWIFT

Beatrice Ask (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo rečníci: Jacques Barrot (podpredseda Komisie), Ernst Strasser za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S-D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL a Beatrice Ask.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo rečníci: Jacques Barrot a Sophia in 't Veld.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser a Manfred Weber za skupinu PPE, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López a Birgit Sippel za skupinu S-D, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck a Sharon Bowles za skupinu ALDE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda a Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim (B7-0050/2009);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, o pripravovanej medzinárodnej dohode na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim (B7-0052/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


6. Stratégia EÚ pre región Baltského mora (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégia EÚ pre región Baltského mora

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Paweł Samecki (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam za skupinu PPE, Constanze Angela Krehl za skupinu S-D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Rolandas Paksas za skupinu EFD, nezaradený poslanec Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere a Tomasz Piotr Poręba.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru a Werner Kuhn.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Paweł Samecki.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Voľba predsedu Komisie

(Tajné hlasovanie)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 105 rokovacieho poriadku mu bola predložená kandidatúra José Manuela Barrosa.

V rozprave vystúpil Daniel Cohn-Bendit.

Predseda pripomenul ustanovenia článku 105 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Predsedaprečítal výsledky hlasovania:

- Počet hlasujúcich poslancov::         718

- Za:            382

- Proti:            219

- Zdržali sa:         117

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice.)

Predseda konštatoval, že Európsky parlament zvolil navrhovaného kandidáta, ktorému zablahoželal k zvoleniu.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Predseda oznámil, že podľa článku 105 ods. 3 rokovacieho poriadku o zvolení kandidáta informuje Radu a požiada ju a zvoleného predsedu Komisie, aby na základe spoločnej dohody navrhli kandidátov na miesta komisárov.


7.2. Menovanie členov do medziparlamentných delegácií

Návrh Konferencie predsedov: Menovanie členov do medziparlamentných delegácií

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Prijatý

(Zoznam členov delegácií je uvedený v prílohe k tejto zápisnici.)


7.3. Lesné požiare počas leta 2009 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 a B7-0049/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0039/2009

(nahrádzajúci B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 a B7-0048/2009):

podaný týmito poslancami:

Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Michel Barnier, Ioannis Kasoulides, Veronica Lope Fontagné a Mario Mauro za skupinu PPE,
Anni Podimata, Andres Perello Rodriguez a Kriton Arsenis za skupinu S-D,
Corinne Lepage a Chris Davies za skupinu ALDE,
Marina Yannakoudakis za skupinu ECR,
Niki Tzavela za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2009)0013)

(Návrh uznesenia B7-0049/2009 sa stal bezpredmetným.)


PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Voľba predsedu Komisie:

Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Daniel Hannan a Syed Kamall

Lesné požiare počas leta 2009 RC-B7-0039/2009:

Andrew Henry William Brons a Philip Claeys


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Finančné služby (podpísanie aktov)

Pán predseda a Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpili s krátkymi vyhláseniami v nadväznosti na prijatie balíka o finančných službách.

Potom pristúpili k podpísaniu aktov, na ktorom sa zúčastnili aj Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie), Pervenche Berès (bývalá predsedníčka výboru ECON), Sharon Bowles (súčasná predsedníčka výboru ECON), Othmar Karas (spravodajca) a Jean-Paul Gauzès (spravodajca).


PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Zloženie medziparlamentných delegácií

Na žiadosť skupín S-D, ALDE a ECR Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie:
Hannu Takkula, ktorým je nahradená Alexandra Thein

Delegácia pre vzťahy s členskými štátmi ASEAN-u, krajinami juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou:
Guido Milana, ktorým je nahradená Francesca Balzani

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie:
Francesca Balzani, ktorou je nahradený Guido Milana

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina:
Paweł Robert Kowal, ktorým je nahradený Konrad Szymański

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžansko a EÚ-Gruzínsko: Konrad Szymański, ktorým je nahradený Paweł Robert Kowal


13. Dohoda a partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dohoda a partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan

Správa: Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Alojz Peterle uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD a Pino Arlacchi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt a Athanasios Plevris.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner a Alojz Peterle.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Alojz Peterle za výbor AFET o uzatvorení Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na druhej strane (B7-0025/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

14. Nové vízové pravidlá pre štáty východného Balkánu (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nové vízové pravidlá pre štáty východného Balkánu (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko)

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Jacques Barrot (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S-D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Athanasios Plevris za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa a Anna Ibrisagic.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0079/2009, ktorú položili Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0201/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0080/2009, ktorú položili Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0202/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0081/2009, ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0204/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0082/2009, ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0205/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0083/2009, ktorú položili Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými vplyvmi verejných informácií (B7-0206/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0084/2009, ktorú položili Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými vplyvmi verejných informácií (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares a Michael Cashman rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázky B7-0201/2009, B7-0204/2009 a B7-0206/2009.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky B7-0202/2009, B7-0205/2009 a B7-0207/2009.

Vystúpili títo poslanci: Vytautas Landsbergis za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S-D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė a Emine Bozkurt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström a Anna Záborská.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Jacques Barrot.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo a Sarah Ludford za skupinu ALDE o litovskom zákone o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman a Monika Flašíková Beňová za skupinu S-D o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0031/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

16. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B7-0203/2009).

Otázka č. 1 (Marian Harkin): Dobré životné podmienky zvierat.

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Mairead McGuinness a Seán Kelly.

Otázka č. 2 (Claude Moraes): Obchodovanie s deťmi v EÚ.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Anna Hedh (v zastúpení autora) a Elizabeth Lynne.

Otázka č. 3 (Mairead McGuinness): Posolstvo pre zasadnutie FAO na vysokej úrovni.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness a Marian Harkin.

Otázka č. 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Pakt stability a rastu.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Marietta Giannakou (v zastúpení autora).

Otázka č. 5 (Seán Kelly): Opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Kelly a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 6 (Bernd Posselt): Informácie o Čečensku.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 7 (Nikolaos Chountis): Povolenie tureckej vlády na vyhľadávanie uhľovodíkov vo výlučných hospodárskych zónach členských štátov EÚ.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázka č. 8 (Liam Aylward): Politika EÚ voči Barme.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Liam Aylward.

Otázka č. 9 (Brian Crowley): Užšie vzťahy medzi EÚ a USA.

Cecilia Malmström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Brian Crowley a Justas Vincas Paleckis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


17. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PPE a S-D predložili predsedníčke tieto žiadosti o menovanie:

výbor AFET:
Andrey Kovatchev

podvýbor SEDE:
Andrey Kovatchev

výbor AGRI:
Wojciech Michał Olejniczak, Marc Tarabella

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom:
Miroslav Mikolášik , ktorým je nahradený Joseph Daul

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 427.526/OJJE).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 19.00 h.

Klaus Welle

Pál Schmitt

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plevris, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia