Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0040/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0021

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

3. Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec)

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson och Franziska Katharina Brantner.

ORDFÖRANDESKAP: Pál SCHMITT
Vice talman

Talare: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler och Bastiaan Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl och Andrzej Grzyb.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik och Inese Vaidere för PPE-gruppen, on External Aspects of Energy Security (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om extern energitrygghet (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz och Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, om externa aspekter på en tryggad energiförsörjning (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om tryggad energiförsörjning (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om tryggad energiförsörjning (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om tryggad energiförsörjning (Nabucco, Desertec) (B7-0059/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 17.9.2009.

°
° ° °

Talare: Mario Mauro informerade kammaren om att sex italienska militärer hade dödats idag vid ett attentat i Kabul i Afghanistan.och bad att parlamentet skulle hålla en tyst minut för att hedra offren.

Talmannen stödde detta förslag.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy