Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2009)


9.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 και B7-0068/2009

Οι Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba και Cornelia Ernst παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik και Rui Tavares.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


9.2. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 και B7-0070/2009

Οι Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber και Elisabeth Jeggle παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν ο Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


9.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 και B7-0076/2009

Οι Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, και Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου