Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2677(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0060/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

10.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 και B7-0068/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0060/2009

(αντικαθιστά τις B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 και B7-0067/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Frédérique Ries, Renate Weber και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0022)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0061/2009 και B7-0068/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Η Zuzana Roithová για να αναφέρει ότι ψήφισε από τη θέση της Μαριέττα Γιαννάκου και με την κάρτα ψηφοφορίας της τελευταίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου