Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

15. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, EMPL

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2009 - Τόμος 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2009 - Τόμος 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Πρόταση για απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θέσπισης μακροπρόθεσμου σχεδίου για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του κανονισμού)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli και Francesco Enrico Speroni. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόδειξη της Νάπολης ως έδρας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (B7-0077/2009)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου