Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg

15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (KOM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ (KOM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL

- Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, mille nõukogu kinnitas 13. juulil 2009 – Köide 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, mille nõukogu kinnitas 13. juulil 2009 – Köide 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias (KOM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (KOM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas (KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse pool (KOM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Biskaia lahe anšoovisevaru ja selle püügi pikaajaline kava (KOM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ seoses laborikatsete delegeerimisega (KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli ja Francesco Enrico Speroni. Resolutsiooni ettepanek Napoli määramise kohta AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee peakorteri asukohaks (B7-0077/2009)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika