Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 september 2009 - Straatsburg

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET, INTA

- Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr.573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET, EMPL

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor 2010, opgesteld door de Raad op 13 juli 2009 - Volume 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor 2010, opgesteld door de Raad op 13 juli 2009 - Volume 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Somalië (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje en de daarop vissende visserijtakken (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG wat betreft de overdracht van de taken in verband met laboratoriumtests (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

2) van de leden, een ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli en Francesco Enrico Speroni. Ontwerpresolutie over aanwijzing van Napels als zetel van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (B7-0077/2009)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

Juridische mededeling - Privacybeleid