Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - Strasburg

15. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, EMPL

- Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok 2010, uchwalony przez Radę 13 lipca 2009 r. - Tom 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok 2010, uchwalony przez Radę 13 lipca 2009 r. - Tom 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom fizycznym i prawnym, oraz podmiotom i organom w związku z sytuacją w Somalii (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez wspólnotę europejską konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli i Francesco Enrico Speroni. Projekt rezolucji w sprawie wyznaczenia Neapolu na siedzibę Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (B7-0077/2009)
odesłany komisja przedm. właśc.: DEVE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności