Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg

15. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

pridelené

gestorský :

DEVE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2010 vypracovaný Radou 13. júla 2009 - Zväzok 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2010 vypracovaný Radou 13. júla 2009 - Zväzok 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rámcového rozhodnutia Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného zo strany Európskeho spoločenstva (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) poslancov: návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli a Francesco Enrico Speroni. Návrh uznesenia o určení Neaopolu za sídlo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (B7-0077/2009)

pridelené

gestorský :

DEVE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia