Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 224kWORD 132k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)
 3.Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.SWIFT (ψηφοφορία)
  
4.4.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (ψηφοφορία)
  
4.5.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν *** (ψηφοφορία)
  
4.6.Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (ψηφοφορία)
  
4.7.Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (ψηφοφορία)
  
4.8.Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
9.1.Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
  
9.2.Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis
  
9.3.Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
10.2.Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis (ψηφοφορία)
  
10.3.Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (ψηφοφορία)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Κατάθεση εγγράφωv
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0085/2009) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI: Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (B7-0208/2009)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Giancarlo Scotta', εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπαστάμκος και Michel Dantin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling και Ricardo Cortés Lastra.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Paolo De Castro.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Γεώργιος Παπαστάμκος, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller και Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers και Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat και João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων (B7-0057/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


3. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec)

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson και Franziska Katharina Brantner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Konrad Szymański, Jacky Hénin, Νίκη Τζαβέλα, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Άννυ Ποδηματά, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler και Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας (B7-0040/2009

- Teresa Riera Madurell και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, σχετικά με την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια (B7-0043/2009

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz και Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας (B7-0045/2009

- Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (B7-0046/2009

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (B7-0058/2009

- Helmut Scholz και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mario Mauro, ο οποίος ανακοινώνει ότι έξι ιταλοί στρατιωτικοί απεβίωσαν σήμερα σε τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν, και ζητεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή των θυμάτων.

Ο Πρόεδρος συμφωνεί με την πρόταση αυτή.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη [COM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0014)


4.2. Καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 [COM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0038/2009, B7-0050/2009 και B7-0052/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0038/2009

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0016)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0050/2009 και B7-0052/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Η Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία εκφράζει την αντίθεσή της στα αιτήματα της Ομάδας Verts/ALE για την μετατόπιση του κειμένου των τροπολογιών 1 και 2 (το Σώμα απέρριψε τα αιτήματα αυτά).


4.4. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0025/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0017)


4.5. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0018)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


4.6. Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 και B7-0031/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0026/2009

(αντικαθιστά τις B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 και B7-0031/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Claude Moraes, Michael Cashman και Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S-D,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0019)


4.7. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 και B7-0057/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0047/2009

(αντικαθιστά τις B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 και B7-0056/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ricardo Cortés Lastra και Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S-D,

George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Giancarlo Scotta' και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0020)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0055/2009 και B7-0057/2009 καταπίπτουν.)


4.8. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 και B7-0059/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0040/2009

(αντικαθιστά τις B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 και B7-0058/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski και Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Kristian Vigenin και Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S-D,

Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0021)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0059/2009 καταπίπτει.)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

RC-B7-0026/2009: Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys και Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall και Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik και Iosif Matula


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Artur Zasada γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Paolo De Castro - A7-0005/2009.

Ο Oreste Rossi γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της κοινής προτάσεως ψηφισματος RC-B7-0047/2009.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Astrid Lulling, Κρίτων Αρσένης και Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2009)


9.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 και B7-0068/2009

Οι Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba και Cornelia Ernst παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik και Rui Tavares.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


9.2. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 και B7-0070/2009

Οι Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber και Elisabeth Jeggle παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν ο Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


9.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 και B7-0076/2009

Οι Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock και Eija-Riitta Korhola παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, και Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 και B7-0068/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0060/2009

(αντικαθιστά τις B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 και B7-0067/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Frédérique Ries, Renate Weber και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0022)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0061/2009 και B7-0068/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Η Zuzana Roithová για να αναφέρει ότι ψήφισε από τη θέση της Μαριέττα Γιαννάκου και με την κάρτα ψηφοφορίας της τελευταίας.


10.2. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 και B7-0070/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0062/2009

(αντικαθιστά τις B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 και B7-0069/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0023)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0070/2009 καταπίπτει.)


10.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 και B7-0076/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0071/2009

(αντικαθιστά τις B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 και B7-0075/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S-D
Renate Weber, Frédérique Ries και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0024)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0076/2009 καταπίπτει.)


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας S-D, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή FEMM:
Marc Tarabella

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο:
David Martin αντί Vladimír Maňka


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. μού του 2010 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


15. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, EMPL

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2009 - Τόμος 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2009 - Τόμος 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Πρόταση για απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης για την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής σε αλλοδαπό κράτος (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θέσπισης μακροπρόθεσμου σχεδίου για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του κανονισμού)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli και Francesco Enrico Speroni. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόδειξη της Νάπολης ως έδρας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (B7-0077/2009)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 και 8 Οκτωβρίου 2009.


18. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.45 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa I Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου