Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 202kWORD 126k
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis (arutelu)
 3.Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec) (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodid või ja lõssipulbri puhul * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.2.Põllumajandustootjate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ühise põllumajanduspoliitika raames * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
4.3.SWIFT (hääletus)
  
4.4.EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine (hääletus)
  
4.5.EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine *** (hääletus)
  
4.6.Olukord Leedus alaealiste kaitse seaduse vastuvõtmise järel (hääletus)
  
4.7.Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis (hääletus)
  
4.8.Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Olukord Taiwanis seoses hiljutise taifuuniga (arutelu)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
9.1.Inimõiguslaste mõrvad Venemaal
  
9.2.Kasahstan - Jevgeni Žovtise juhtum
  
9.3.Süüria - Muhannad Al Hassani juhtum
 10.Hääletused
  
10.1.Inimõiguslaste mõrvad Venemaal (hääletus)
  
10.2.Kasahstan - Jevgeni Žovtise juhtum (hääletus)
  
10.3.Süüria - Muhannad Al Hassani juhtum (hääletus)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Esitatud dokumendid
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0085/2009), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel: Piimakarjakasvatussektori kriis (B7-0208/2009)

Paolo De Castro esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Mariann Fischer Boel (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S-D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scotta' fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papastamkos ja Michel Dantin.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling ja Ricardo Cortés Lastra.

Sõna võtsid Mariann Fischer Boel ja Paolo De Castro.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- James Nicholson fraktsiooni ECR nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0047/2009);

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Piimasektori kriis (B7-0051/2009);

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski ja Carlo Fidanza fraktsiooni PPE nimel: Piimandussektori kriis (B7-0053/2009);

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller ja Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni S-D nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0054/2009);

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel: Piimasektori kriis (B7-0055/2009);

- George Lyon, Britta Reimers ja Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0056/2009);

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0057/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 4.7.


3. Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec) (arutelu)

Komisjoni avaldus: Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec)

Andris Piebalgs (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S-D nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson ja Franziska Katharina Brantner.

ISTUNGI JUHATAJA: Pál SCHMITT
asepresident

Sõna võtsid Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler ja Bastiaan Belder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl ja Andrzej Grzyb.

Sõna võttis Andris Piebalgs.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Energiavarustuse kindluse välisaspektid (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell ja Kristian Vigenin fraktsiooni S-D nimel: Välise energiavarustuse kindlus (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz ja Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel: Energiavarustuse kindluse välisaspektid (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Energiavarustuse kindlus (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel: Energiavarustuse kindlus (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Energiavarustuse kindlus (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 4.8.

°
° ° °

Sõna võttis Mario Mauro, kes ütles, et Afganistanis Kabulis neljapäeval tehtud rünnakus hukkus kuus Itaalia sõdurit ja tegi ettepaneku minutilise leinaseisaku korraldamiseks ohvritele austuse avaldamiseks.

Asepresident toetas ettepanekut.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodid või ja lõssipulbri puhul * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodidega või ja lõssipulbri puhul [KOM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0014)


4.2. Põllumajandustootjate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ühise põllumajanduspoliitika raames * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 [KOM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0038/2009, B7-0050/2009 ja B7-0052/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0038/2009

Vastu võetud (P7_TA(2009)0016)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0050/2009 ja B7-0052/2009 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud:

Jeanine Hennis-Plasschaert esitas fraktsiooni ALDE nimel vastuväite fraktsiooni Verts/ALE ettepanekule paigutada ümber muudatusettepanekute 1 ja 2 tekst (parlament lükkas ettepanekud tagasi).


4.4. EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0025/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2009)0017)


4.5. EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine *** (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2009)0018)

Parlament andis oma nõusoleku.


4.6. Olukord Leedus alaealiste kaitse seaduse vastuvõtmise järel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 ja B7-0031/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0026/2009

(asendades B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 ja B7-0031/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S-D nimel,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0019)


4.7. Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 ja B7-0057/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0047/2009

(asendades B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 ja B7-0056/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Albert Deß fraktsiooni PPE nimel,

Ricardo Cortés Lastra ja Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S-D nimel,

George Lyon fraktsiooni ALDE nimel,

James Nicholson fraktsiooni ECR nimel,

Giancarlo Scotta' ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0020)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0055/2009 et B7-0057/2009 muutusid kehtetuks.)


4.8. Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 ja B7-0059/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0040/2009

(asendades B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 ja B7-0058/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski ja Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel,

Kristian Vigenin ja Teresa Riera Madurell fraktsiooni S-D nimel,

Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0021)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0059/2009 muutus kehtetuks.)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

RC-B7-0026/2009: Olukord Leedus alaealiste kaitse seaduse vastuvõtmise järel
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys ja Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009: Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Energiajulgeolek (Nabucco ja Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik ja Iosif Matula


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Artur Zasada teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Paolo De Castro raporti A7-0005/2009 hääletuse ajal.

Oreste Rossi teatas, et tema hääletusseade ei töötanud resolutsiooni ühisettepaneku RC-B7-0047/2009 lõpphääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pál SCHMITT
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Olukord Taiwanis seoses hiljutise taifuuniga (arutelu)

Komisjoni avaldus: Olukord Taiwanis seoses hiljutise taifuuniga

Meglena Kuneva (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S-D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Astrid Lulling, Kriton Arsenis ja Bastiaan Belder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Meglena Kuneva.

Arutelu lõpetati.


9. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.9.2009protokoll punkt 2.)


9.1. Inimõiguslaste mõrvad Venemaal

Resolutsiooni ettepanekud B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 ja B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba ja Cornelia Ernst tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Justas Vincas Paleckis fraktsiooni S-D nimel, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik ja Rui Tavares.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai ja Cristian Dan Preda.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 10.1.


9.2. Kasahstan - Jevgeni Žovtise juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 ja B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber ja Elisabeth Jeggle tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, ja Janusz Wojciechowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola ja Bernd Posselt.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 10.2.


9.3. Süüria - Muhannad Al Hassani juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 ja B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock ja Eija-Riitta Korhola tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S-D nimel, ja Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bernd Posselt.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 10.3.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Inimõiguslaste mõrvad Venemaal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 ja B7-0068/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0060/2009

(asendades B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 ja B7-0067/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel,
Frédérique Ries, Renate Weber ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel
Heidi Hautala ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2009)0022)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0061/2009 ja B7-0068/2009 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud:

Zuzana Roithová ütles, et ta hääletas Marietta Giannakou kohalt ja tema hääletamiskaardiga.


10.2. Kasahstan - Jevgeni Žovtise juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 ja B7-0070/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0062/2009

(asendades B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 ja B7-0069/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser fraktsiooni S-D nimel,
Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel,
Heidi Hautala ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2009)0023)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0070/2009 muutus kehtetuks.)


10.3. Süüria - Muhannad Al Hassani juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 ja B7-0076/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0071/2009

(asendades B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 ja B7-0075/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola ja Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser ja Richard Howitt fraktsiooni S-D nimel,
Renate Weber, Frédérique Ries ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
Hélène Flautre ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2009)0024)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0076/2009 muutus kehtetuks.)


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni S-D taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

FEMM komisjon:
Marc Tarabella

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks:
Vladimír Maňka asemel David Martin


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

EMPL komisjon

- Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta (2011) (KOM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT
nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 18/2009 ettepaneku (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 31/2009 ettepaneku (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Eelarvekomisjon esitas vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 24 lõikele 2 oma pooldava arvamuse assigneeringute ümberpaigutamise kohta täismahus.


15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (KOM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ (KOM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL

- Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, mille nõukogu kinnitas 13. juulil 2009 – Köide 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, mille nõukogu kinnitas 13. juulil 2009 – Köide 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias (KOM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (KOM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas (KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse pool (KOM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Biskaia lahe anšoovisevaru ja selle püügi pikaajaline kava (KOM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ seoses laborikatsete delegeerimisega (KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli ja Francesco Enrico Speroni. Resolutsiooni ettepanek Napoli määramise kohta AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee peakorteri asukohaks (B7-0077/2009)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 7. ja 8. oktoobril 2009.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika