Zoznam 
Zápisnica
PDF 213kWORD 127k
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kríza v mliekarenskom odvetví (rozprava)
 3.Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Priama podpora pre poľnohospodárov v rámci SPP * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.SWIFT (hlasovanie)
  
4.4.Dohoda o partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan (hlasovanie)
  
4.5.Dohoda o partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan *** (hlasovanie)
  
4.6.Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (hlasovanie)
  
4.7.Kríza v mliekarenskom odvetví (hlasovanie)
  
4.8.Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Situácia na Taiwane po nedávnom tajfúne (rozprava)
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
9.1.Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku
  
9.2.Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa
  
9.3.Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho
 10.Hlasovanie
  
10.1.Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku (hlasovanie)
  
10.2.Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa (hlasovanie)
  
10.3.Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho (hlasovanie)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Presun rozpočtových prostriedkov
 15.Predložené dokumenty
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Kríza v mliekarenskom odvetví (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0085/2009), ktorú položilPaolo De Castro za výbor AGRI: Kríza v mliekarenskom odvetví (B7-0208/2009)

Paolo De Castro rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S-D, George Lyon za skupinu ALDE, José Bové za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Giancarlo Scotta' za skupinu EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi a Christel Schaldemose.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Georgios Papastamkos a Michel Dantin.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling a Ricardo Cortés Lastra.

Vystúpili títo rečníci: Mariann Fischer Boel a Paolo De Castro.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- James Nicholson za skupinu ECR o kríze v mliekarenskom odvetví (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio a Rolandas Paksas za skupinu EFD o kríze v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski a Carlo Fidanza za skupinu PPE o kríze v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller a Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu S-D o kríze v mliekarenskom odvetví (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o kríze v mliekarenskom odvetví (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers a Marit Paulsen za skupinu ALDE o kríze v mliekarenskom odvetví (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a João Ferreira za skupinu GUE/NGL o kríze v mliekarenskom odvetví (B7-0057/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


3. Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec)

Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S-D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, nezaradený poslanec Zoltán Balczó, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson a Franziska Katharina Brantner.

PREDSEDNÍCTVO: Pál SCHMITT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler a Bastiaan Belder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik a Inese Vaidere za skupinu PPE, o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell a Kristian Vigenin za skupinu S-D o vonkajšej energetickej bezpečnosti (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz a Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o bezpečnosti dodávok energie (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o bezpečnosti dodávok energie (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o energetickej bezpečnosti (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.8 zápisnice zo dňa 17.9.2009.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Mario Mauro, aby poukázal na to, že pri dnešnom atentáte v afganskej metropole Kábul bolo zabitých šesť talianskych vojakov, a požiadal o minútu ticha na uctenie si pamiatky týchto obetí.

Predseda toto vystúpenie podporil.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.


PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010 [COM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0014)


4.2. Priama podpora pre poľnohospodárov v rámci SPP * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 [COM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0038/2009, B7-0050/2009 a B7-0052/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA B7-0038//2009

Prijatý (P7_TA(2009)0016)

(Návrhy uznesenia B7-0050/2009 a B7-0052/2009 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, aby vyjadrila nesúhlas so žiadosťou skupiny Verts/ALE o presun textu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 1 a 2 (parlament tieto žiadosti zamietol).


4.4. Dohoda o partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0025/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2009)0017)


4.5. Dohoda o partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan *** (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2009)0018)

Parlament týmto vyslovil súhlas.


4.6. Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 a B7-0031/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0026/2009

(nahrádzajúci B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 a B7-0031/2009):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Claude Moraes, Michael Cashman a Monika Flašíková Beňová za skupinu S-D,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo a Sarah Ludford za skupinu ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2009)0019)


4.7. Kríza v mliekarenskom odvetví (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 a B7-0057/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0047/2009

(nahrádzajúci B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 a B7-0056/2009):

podaný týmito poslancami:

Albert Deß za skupinu PPE,

Ricardo Cortés Lastra a Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S-D,

George Lyon za skupinu ALDE,

James Nicholson za skupinu ECR,

Giancarlo Scotta' a Rolandas Paksas za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2009)0020)

(Návrhy uznesenia B7-0055/2009 et B7-0057/2009 sa stali bezpredmetnými.)


4.8. Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 a B7-0059/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0040/2009

(nahrádzajúci B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 a B7-0058/2009):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski a Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE,

Kristian Vigenin a Teresa Riera Madurell za skupinu S-D,

Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA(2009)0021)

(Návrh uznesenia B7-0059/2009 sa stal bezpredmetným.)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

RC-B7-0026/2009: Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys a Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Kríza v mliekarenskom odvetví
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall a Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik a Iosif Matula


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Artur Zasada oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Paolo De Castro - A7-0005/2009.

Oreste Rossi oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri záverečnom hlasovaní o spoločnom návrhu uznesenia RC-B7-0047/2009.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pál SCHMITT
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Situácia na Taiwane po nedávnom tajfúne (rozprava)

Vyhlásenia Komisie: Situácia na Taiwane po nedávnom tajfúne

Meglena Kuneva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S-D, Charles Tannock za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, Astrid Lulling, Kriton Arsenis a Bastiaan Belder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva.

Rozprava sa skončila.


9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 15.9.2009 )


9.1. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku

Návrhy uznesenia B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 a B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba a Cornelia Ernst uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Justas Vincas Paleckis za skupinu S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik a Rui Tavares.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai a Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


9.2. Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa

Návrhy uznesenia B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 a B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber a Elisabeth Jeggle uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu ECR a Janusz Wojciechowski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


9.3. Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho

Návrhy uznesenia B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 a B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S-D a Franz Obermayr, nezaradený poslanec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.9.2009.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Vraždy obhajcov ľudských práv v Rusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 a B7-0068/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0060/2009

(nahrádzajúci B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 a B7-0067/2009):

podaný týmito poslancami:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda a Filip Kaczmarek za skupinu PPE
Frédérique Ries, Renate Weber a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Heidi Hautala a Bart Staes za skupinu Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA(2009)0022)

(Návrhy uznesenia B7-0061/2009 a B7-0068/2009 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili:

Zuzana Roithová s oznámením, že hlasovala z miesta Marietty Giannakouovej a že použila jej hlasovaciu kartu.


10.2. Kazachstan: prípad Evgenija Žovtisa (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 a B7-0070/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0062/2009

(nahrádzajúci B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 a B7-0069/2009):

podaný týmito poslancami:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE
Véronique De Keyser za skupinu S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez a Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE
Heidi Hautala a Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P7_TA(2009)0023)

(Návrh uznesenia B7-0070/2009 sa stal bezpredmetným.)


10.3. Sýria: prípad Mohameda Al Hassaniho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 a B7-0076/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0071/2009

(nahrádzajúci B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 a B7-0075/2009):

podaný týmito poslancami:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola a Michael Gahler za skupinu PPE
Véronique De Keyser a Richard Howitt za skupinu S-D
Renate Weber, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Hélène Flautre a Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA(2009)0024)

(Návrh uznesenia B7-0076/2009 sa stal bezpredmetným.)


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


12. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny S-D Parlament schválil tieto menovania:

výbor FEMM:
Marc Tarabella

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom:
David Martin , ktorým je nahradený Vladimír Maňka


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor EMPL

- Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
pridelené gestorský: CULT
stanovisko: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 18/2009 Európskej komisie (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Výbor po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, schválil celkový presun prostriedkov podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 31/2009 Európskej komisie (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Výbor vyjadril svoje kladné stanovisko k celkovému presunu prostriedkov podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.


15. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

pridelené

gestorský :

DEVE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2010 vypracovaný Radou 13. júla 2009 - Zväzok 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2010 vypracovaný Radou 13. júla 2009 - Zväzok 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rámcového rozhodnutia Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru o medzinárodnom vymáhaní výživného na dieťa a iných foriem výživného zo strany Európskeho spoločenstva (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

DEVE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI

2) poslancov: návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli a Francesco Enrico Speroni. Návrh uznesenia o určení Neaopolu za sídlo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (B7-0077/2009)

pridelené

gestorský :

DEVE


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce schôdze sa budú konať 7. októbra 2009 a 8. októbra 2009.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.45 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia