Kazalo 
Zapisnik
PDF 201kWORD 124k
Četrtek, 17. september 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (razprava)
 3.Energetska varnost (Nabucco in Desertec) (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu * (glasovanje)
  
4.2.Sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike * (glasovanje)
  
4.3.SWIFT (glasovanje)
  
4.4.Sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ES/Tadžikistan (glasovanje)
  
4.5.Sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ES/Tadžikistan *** (glasovanje)
  
4.6.Razmere v Litvi po sprejetju zakona za zaščito mladoletnikov (glasovanje)
  
4.7.Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (glasovanje)
  
4.8.Energetska varnost (Nabucco in Desertec) (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Razmere na Tajvanu po nedavnem tajfunu (razprava)
 9.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
9.1.Uboji borcev za človekove pravice v Rusiji
  
9.2.Kazahstan: primer Evgeniya Zhovtisa
  
9.3.Sirija: primer Muhannada Al Hassanija
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Uboji borcev za človekove pravice v Rusiji (glasovanje)
  
10.2.Kazahstan: primer Evgeniya Zhovtisa (glasovanje)
  
10.3.Sirija: primer Muhannada Al Hassanija (glasovanje)
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sestava odborov in delegacij
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Prerazporeditev sredstev
 15.Predložitev dokumentov
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0085/2009), ki ga je postavil Paolo De Castro, v imenu odbora AGRI: Kriza v sektorju prireje mleka (B7-0208/2009)

Paolo De Castro je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine S-D, George Lyon v imenu skupine ALDE, José Bové v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Giancarlo Scotta' v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Georgios Papastamkos in Michel Dantin.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling in Ricardo Cortés Lastra.

Govorila sta Mariann Fischer Boel in Paolo De Castro.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- James Nicholson v imenu skupine ECR, o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD, o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski in Carlo Fidanza v imenu skupine PPE, o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller in Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine S-D, o krizi v sektorju mleka in mlečnih izelkov (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, o krizi v sektorju mlečne živinoreje (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers in Marit Paulsen v imenu skupine ALDE, o krizi v sektorju mlečne živinoreje (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat in João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, o krizi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (B7-0057/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika z dne 17.9.2009.


3. Energetska varnost (Nabucco in Desertec) (razprava)

Izjava Komisije: Energetska varnost (Nabucco in Desertec)

Andris Piebalgs (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S-D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson in Franziska Katharina Brantner.

PREDSEDSTVO: Pál SCHMITT
podpredsednik

Govorili so Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler in Bastiaan Belder.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl in Andrzej Grzyb.

Govoril je Andris Piebalgs.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik in Inese Vaidere v imenu skupine PPE, o zunanjih vidikih zanesljive oskrbe z energijo (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell in Kristian Vigenin v imenu skupine S-D, o zanesljivi zunanji oskrbi z energijo (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz in Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, o zunanjih vidikih zanesljive oskrbi z energijo (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, o zanesljivi oskrbi z energijo (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, o zanesljivi oskrbi z energijo (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, o zanesljivi oskrbi z energijo (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika z dne 17.9.2009.

°
° ° °

Govoril je Mario Mauro, ki je dejal, da je bilo v današnjem napadu v Kabulu v Afganistanu ubitih šest italijanskih vojakov, in je zaprosil za minuto molka za počastitev spomina na žrtve.

Predsednik se je strinjal z njegovimi besedami.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.


PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1234/2007 (Uredba o "enotni SUT") kar zadeva intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu [COM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0014)


4.2. Sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 [COM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0038/2009, B7-0050/2009 in B7-0052/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0038/2009

Sprejeto (P7_TA(2009)0016)

(Predloga resolucij B7-0050/2009 in B7-0052/2009 sta brezpredmetna.)

Govorili so:

Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, ki je nasprotovala zahtevi skupine Verts/ALE glede prestavitve besedila v predlogih sprememb 1 in 2 (Parlament je zahtevo zavrnil).


4.4. Sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ES/Tadžikistan (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0025/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0017)


4.5. Sklenitev Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ES/Tadžikistan *** (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tadžikistan na drugi [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0018)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


4.6. Razmere v Litvi po sprejetju zakona za zaščito mladoletnikov (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 in B7-0031/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0026/2009

(ki nadomešča B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 in B7-0031/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Claude Moraes, Michael Cashman in Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S-D,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P7_TA(2009)0019)


4.7. Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 in B7-0057/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0047/2009

(ki nadomešča B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 in B7-0056/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Albert Deß v imenu skupine PPE,

Ricardo Cortés Lastra in Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine S-D,

George Lyon v imenu skupine ALDE,

James Nicholson v imenu skupine ECR,

Giancarlo Scotta' in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD

Sprejeto (P7_TA(2009)0020)

(Predloga resolucij B7-0055/2009 in B7-0057/2009 sta brezpredmetna.)


4.8. Energetska varnost (Nabucco in Desertec) (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 in B7-0059/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0040/2009

(ki nadomešča B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 in B7-0058/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski in Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE,

Kristian Vigenin in Teresa Riera Madurell v imenu skupine S-D,

Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2009)0021)

(Predlog resolucije B7-0059/2009 je brezpredmeten.)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

RC-B7-0026/2009: Razmere v Litvi po sprejetju zakona za zaščito mladoletnikov
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys in Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Kriza v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall in Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Energetska varnost (Nabucco in Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik in Iosif Matula


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Artur Zasada je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Paolo De Castro - A7-0005/2009 ni delovala.

Oreste Rossi je sporočil, da njegova volilna naprava med končnim glasovanjem o predlogu skupne resolucije RC-B7-0047/2009 ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Pál SCHMITT
podpredsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Razmere na Tajvanu po nedavnem tajfunu (razprava)

Izjava Komisije: Razmere na Tajvanu po nedavnem tajfunu

Meglena Kuneva (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Thomas Mann v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S-D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Astrid Lulling, Kriton Arsenis in Bastiaan Belder.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila je Meglena Kuneva.

Razprava se je zaključila.


9. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 15.9.2009)


9.1. Uboji borcev za človekove pravice v Rusiji

Predlogi resolucij B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 in B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba in Cornelia Ernst so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Justas Vincas Paleckis v imenu skupine S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik in Rui Tavares.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai in Cristian Dan Preda.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 17.9.2009.


9.2. Kazahstan: primer Evgeniya Zhovtisa

Predlogi resolucij B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 in B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber in Elisabeth Jeggle so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Struan Stevenson v imenu skupine ECR, in Janusz Wojciechowski.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Eija-Riitta Korhola in Bernd Posselt.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 17.9.2009.


9.3. Sirija: primer Muhannada Al Hassanija

Predlogi resolucij B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 in B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock in Eija-Riitta Korhola so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S-D in Franz Obermayr, samostojni poslanec.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bernd Posselt.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 17.9.2009.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uboji borcev za človekove pravice v Rusiji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 in B7-0068/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0060/2009

(ki nadomešča B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 in B7-0067/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE
Frédérique Ries, Renate Weber in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
Heidi Hautala in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2009)0022)

(Predloga resolucij B7-0061/2009 in B7-0068/2009 sta brezpredmetna.)

Govorila je:

Zuzana Roithová, ki je povedala, da je glasovala na glasovalni napravi Mariette Giannakou z njeno glasovalno kartico.


10.2. Kazahstan: primer Evgeniya Zhovtisa (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 in B7-0070/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0062/2009

(ki nadomešča B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 in B7-0069/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser v imenu skupine S-D
Renate Weber, Marielle De Sarnez in Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE
Heidi Hautala in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE

Sprejeto (P7_TA(2009)0023)

(Predlog resolucije B7-0070/2009 je brezpredmeten.)


10.3. Sirija: primer Muhannada Al Hassanija (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 in B7-0076/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0071/2009

(ki nadomešča B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 in B7-0075/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola in Michael Gahler v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser in Richard Howitt v imenu skupine S-D
Renate Weber, Frédérique Ries in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
Hélène Flautre in Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2009)0024)

(Predlog resolucije B7-0076/2009 je brezpredmeten.)


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


12. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine S-D je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor FEMM:
Marc Tarabella

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom:
David Martin namesto Vladimírja Maňke


13. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor EMPL

- Evropsko leto prostovoljstva (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
posredovano pristojni: CULT
mnenje: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 18/2009 za prerazporeditev proračunskih sredstev (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 31/2009 za prerazporeditev proračunskih sredstev (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti podal pozitivno mnenje glede prerazporeditve v celoti.


15. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (COM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET, INTA

- Predlog odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" in razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/904/ES (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET, EMPL

- Predlog splošnega proračuna Evropskih skupnosti za leto 2010, ki ga je Svet pripravil 13. julija 2009 - Zvezek 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog splošnega proračuna Evropskih skupnosti za leto 2010, ki ga je Svet pripravil 13. julija 2009 - Zvezek 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Sveta o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim fizičnim in pravnim osebam, subjektom in organom glede na razmere v Somaliji (COM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET

- Predlog okvirnega sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (COM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin s strani Evropske skupnosti (COM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog uredbe Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2000/29/ES v zvezi s prenosom nalog laboratorijskega testiranja (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucije (člen 120 Poslovnika)

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli in Francesco Enrico Speroni. Predlog resolucije o določitvi Neaplja kot sedeža skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (B7-0077/2009)
posredovano pristojni: DEVE


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 7. oktobra 2009 in 8. oktobra 2009.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov