Index 
Protokoll
PDF 207kWORD 128k
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krisen i mejerisektorn (debatt)
 3.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Interventionsperioder 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.SWIFT (omröstning)
  
4.4.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (omröstning)
  
4.5.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan *** (omröstning)
  
4.6.Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (omröstning)
  
4.7.Krisen i mejerisektorn (omröstning)
  
4.8.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
9.1.Mord på människorättsaktivister i Ryssland
  
9.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis
  
9.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani
 10.Omröstning
  
10.1.Mord på människorättsaktivister i Ryssland (omröstning)
  
10.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)
  
10.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani (omröstning)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Anslagsöverföringar
 15.Inkomna dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Krisen i mejerisektorn (debatt)

Muntlig fråga (O-0085/2009) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI: Krisen i mejerisektorn (B7-0208/2009)

Paolo De Castro utvecklade den muntliga frågan.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Giancarlo Scotta' för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papastamkos och Michel Dantin.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling och Ricardo Cortés Lastra.

Talare: Mariann Fischer Boel och Paolo De Castro.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- James Nicholson för ECR-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om krisen i mejerisektorn (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski och Carlo Fidanza för PPE-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller och Miguel Angel Martínez Martínez för S&D-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith och Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om krisen i mejerisektorn (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers och Marit Paulsen för ALDE-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om krisen inom mjölksektorn (B7-0057/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 17.9.2009.


3. Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec)

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson och Franziska Katharina Brantner.

ORDFÖRANDESKAP: Pál SCHMITT
Vice talman

Talare: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler och Bastiaan Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl och Andrzej Grzyb.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik och Inese Vaidere för PPE-gruppen, on External Aspects of Energy Security (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om extern energitrygghet (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz och Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, om externa aspekter på en tryggad energiförsörjning (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om tryggad energiförsörjning (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om tryggad energiförsörjning (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om tryggad energiförsörjning (Nabucco, Desertec) (B7-0059/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 17.9.2009.

°
° ° °

Talare: Mario Mauro informerade kammaren om att sex italienska militärer hade dödats idag vid ett attentat i Kabul i Afghanistan.och bad att parlamentet skulle hålla en tyst minut för att hedra offren.

Talmannen stödde detta förslag.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.


ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Interventionsperioder 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulverr [KOM(2009)0354 – C7 0103/2009 – 2009/0094/(CNS))] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0014)


4.2. System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 [KOM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0015)


4.3. SWIFT (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0038/2009, B7-0050/2009 och B7-0052/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0038/2009

Antogs (P7_TA(2009)0016)

(Resolutionsförslagen B7-0050/2009 och B7-0052/2009 bortföll.)

Inlägg:

Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen protesterade mot Verts/ALE-gruppens begäran om att flytta texten i ändringsförslagen 1 och 2. (Parlamentet förkastade dessa begäranden.)


4.4. Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0025/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2009)0017)


4.5. Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2009)0018)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


4.6. Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 och B7-0031/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0026/2009

(ersätter B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 och B7-0031/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Claude Moraes, Michael Cashman och Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo och Sarah Ludford för ALDE-gruppen,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0019)


4.7. Krisen i mejerisektorn (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009, B7-0055/2009, B7-0056/2009 och B7-0057/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0047/2009

(ersätter B7-0047/2009, B7-0051/2009, B7-0053/2009, B7-0054/2009 och B7-0056/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Albert Deß för PPE-gruppen,

Ricardo Cortés Lastra och Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen,

George Lyon för ALDE-gruppen,

James Nicholson för ECR-gruppen,

Giancarlo Scotta' och Rolandas Paksas för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0020)

(Resolutionsförslagen B7-0055/2009 et B7-0057/2009 bortföll.)


4.8. Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 och B7-0059/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0040/2009

(ersätter B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 och B7-0058/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski och Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen,

Kristian Vigenin och Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen,

Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0021)

(Resolutionsförslag B7-0059/2009 bortföll.)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

RC-B7-0026/2009: Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys och Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Krisen i mejerisektorn
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall och Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik och Iosif Matula


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Artur Zasada hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Paolo De Castro - A7-0005/2009.

Oreste Rossi hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen av det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0047/2009.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pál SCHMITT
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Astrid Lulling, Kriton Arsenis och Bastiaan Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Meglena Kuneva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 15.9.2009).


9.1. Mord på människorättsaktivister i Ryssland

Resolutionsförslag B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 och B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för S-D-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik och Rui Tavares.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai och Cristian Dan Preda.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.9.2009.


9.2. Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis

Resolutionsförslag B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 och B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber och Elisabeth Jeggle redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Struan Stevenson för ECR-gruppen, och Janusz Wojciechowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola och Bernd Posselt.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.9.2009.


9.3. Syrien: fallet Muhannad Al Hassani

Resolutionsförslag B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 och B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock och Eija-Riitta Korhola redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Franz Obermayr, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bernd Posselt.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.9.2009.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Mord på människorättsaktivister i Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 och B7-0068/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0060/2009

(ersätter B7-0060/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009 och B7-0067/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Bernd Posselt, Alojz Peterle, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam, Jacek Saryusz-Wolski, Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen
Frédérique Ries, Renate Weber och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Heidi Hautala och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen
Roberts Zīle, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0022)

(Resolutionsförslagen B7-0061/2009 och B7-0068/2009 bortföll.)

Talare:

Zuzana Roithová för att meddela att hon hade röstat från Marietta Giannakous plats och med hennes voteringskort.


10.2. Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 och B7-0070/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0062/2009

(ersätter B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009 och B7-0069/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen
Véronique De Keyser för S&D-gruppen
Renate Weber, Marielle De Sarnez och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen
Heidi Hautala och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0023)

(Resolutionsförslag B7-0070/2009 bortföll.)


10.3. Syrien: fallet Muhannad Al Hassani (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 och B7-0076/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0071/2009

(ersätter B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009 och B7-0075/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola och Michael Gahler för PPE-gruppen
Véronique De Keyser och Richard Howitt för S&D-gruppen
Renate Weber, Frédérique Ries och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Hélène Flautre och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0024)

(Resolutionsförslag B7-0076/2009 bortföll.)


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet FEMM:
Marc Tarabella

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön:
David Martin i stället för Vladimír Maňka


13. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet EMPL

- Europeiska året för volontärarbete (2011) (KOM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL, BUDG, LIBE, REGI


14. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 18/2009 (N7-0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD)).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 31/2009 (N7-0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD)).

Utskottet hade tillstryrkt överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.2 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (KOM(2009)0194 [[01]] - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

rådgivande utskott :

AFET, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG (KOM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, EMPL

- Förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2010 fastställt av rådet den 13 juli 2009 - Volym 0 (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2010 fastställt av rådet den 13 juli 2009 - Volym 0 (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska och juridiska personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Somalia (KOM(2009)0393 - C7-0129/2009 - 2009/0114(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till rådets rambeslut om rätt till tolkning och översättning i brottmål (KOM(2009)0338 - C7-0133/2009 - 2009/0101(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken (KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (KOM(2009)0373 - C7-0156/2009 - 2009/0100(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet (KOM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/29/EG med avseende på delegering av laboratorietestning (KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen):

- Carlo Casini, Mario Mauro, Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli och Francesco Enrico Speroni. Förslag till resolution om utseende av Neapel till säte för den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen (B7-0077/2009)
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 7–8 oktober 2009.


18. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andres Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaras Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Győri, Gyürk, Haefner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jauregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirskis, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy