Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

- betänkanden:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A7-0021/2009)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy