Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2009 г. - Брюксел

5. Свобода на информацията в Италия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Свобода на информацията в Италия

Viviane Reding (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, David-Maria Sassoli, от името на групата S-D, който отговори също и на въпроса, зададен с вдигане на синя карта от Mário David, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini относно начина на провеждане на разискванията, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Mario Mauro, който отговори също и на въпроса, зададен с вдигане на синя карта от Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, който отговори също и на въпроса, зададен с вдигане на синя карта от Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan и Elisabetta Gardini.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa и Станимир Илчев.

Изказа се Viviane Reding

Изказа се Martin Schulz, най-напред за да изрази възмущение от шумовия фон в пленарната зала в момент, когато член на Европейската комисия разяснява позицията си, и за да поиска от Бюрото да проучи възможностите да се сложи край на това положение, а също и за да направи лично изявление вследствие на изказването на Manfred Weber.

Изказа се Joseph Daul, който сигнализира, че Angelika Niebler е станала жертва на нападение през нощта на 18 септември в района на Парламента и час и половина след обаждането полицията все още не е била пристигнала. Той поиска от председателя на Парламента да направи постъпки пред компетентните органи в Брюксел.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност