Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 8. oktober 2009 - Bruxelles

5. Informationsfrihed i Italien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Informationsfrihed i Italien

Viviane Reding (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, David-Maria Sassoli for S-D-Gruppen, der endvidere besvarede et spørgsmål fra Mário David jf. proceduren med blåt kort, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini om afviklingen af forhandlingen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Mario Mauro, der emdvidere besvarede et spørgsmål fra Martin Schulz jf. proceduren med blåt kort, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, der endvidere besvarede et spørgsmål fra Potito Salatto jf. proceduren med blåt kort, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber og Juan Fernando López Aguilar.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan og Elisabetta Gardini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa og Stanimir Ilchev.

Viviane Reding tog ordet.

Martin Schulz beklagede først støjniveauet i mødesalen under kommissærens indlæg og anmodede præsidiet om at udtænke en måde, hvorpå en gentagelse af denne situation kunne undgås i fremtiden, og kom dernæst med en personlig bemærkning til Manfred Webers indlæg.

Joseph Daul gjorde opmærksom på, at Angelika Niebler om aftenen den 18. september 2009 havde været udsat for et overfald uden for Parlamentets bygning, og at politiet halvanden time efter overfaldet stadig ikke havde indfundet sig. Han anmodede Parlamentets formand om at henvende sig til de kompetente myndigheder i Bruxelles herom.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik