Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - Βρυξέλλες

5. Ελευθερία της ενημέρωσης στην Ιταλία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ελευθερία της ενημέρωσης στην Ιταλία

Η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Mário David, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Άννυ Ποδηματά, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan και Elisabetta Gardini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa και Stanimir Ilchev.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, ο οποίος εκφράζει κατ' αρχάς τη δυσαρέσκειά του όσον αφορά το επίπεδο θορύβου που επικρατούσε στο ημικύκλιο κατά την παρέμβαση της Επιτρόπου και ζητεί από το Προεδρείο να μελετήσει με ποιο τρόπο θα τεθεί τέρμα στην κατάσταση αυτή, και ακολούθως, επί προσωπικού σε συνεχεία της παρέμβασης του Manfred Weber.

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul, ο οποίος δηλώνει ότι η Angelika Niebler υπήρξε θύμα νυκτερινής επίθεσης πλησίον του Κοινοβουλίου στις 18 του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, και ότι μιάμισυ ώρα αφότου ειδοποιήθηκε, η αστυνομία δεν είχε ακόμη εμφανιστεί. Ζητεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να παρέμβει στις αρμόδιες αρχές των Βρυξελλών.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου