Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. lokakuuta 2009 - Bryssel

5. Tiedonvälityksen vapaus Italiassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Tiedonvälityksen vapaus Italiassa

Viviane Reding (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, David-Maria Sassoli S-D-ryhmän puolesta, joka myös vastasi Mário Davidin "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini keskustelun etenemisestä, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Mario Mauro, joka myös vastasi Martin Schulzin "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, joka myös vastasi Potito Salatton "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan ja Elisabetta Gardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa ja Stanimir Ilchev.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Martin Schulz käytti puheenvuoron, jossa hän ensin pahoitteli istuntosalin melutasoa komission jäsenen puheenvuoron aikana ja pyysi puhemiehistöä selvittämään, miten tällaiset tilanteet voidaan torjua, ja sen jälkeen antaakseen henkilökohtaisen lausuman Manfred Weberin puheenvuoron johdosta.

Joseph Daul käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että Angelika Niebler oli joutunut 18. syyskuuta 2009 yöllisen agression kohteeksi parlamentin lähistöllä ja että poliisi ei ollut ilmaantunut paikalle puolitoista tuntia hälytyksen jälkeen. Hän pyysi, että parlamentin puhemies ottaa yhteyttä Brysselin toimivaltaisiin viranomaisiin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö