Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 października 2009 r. - Bruksela

5. Wolność informacji we Włoszech (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Wolność informacji we Włoszech

Viviane Reding (członkini Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, David-Maria Sassoli w imieniu grupy S-D, który odpowiedział również na pytanie, jakie za pomocą niebieskiej kartki zadał Mário David, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w sprawie przebiegu debaty, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Mario Mauro, który odpowiedział również na pytanie, jakie za pomocą niebieskiej kartki zadał Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie, jakie za pomocą niebieskiej kartki zadał Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan i Elisabetta Gardini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa i Stanimir Ilchev.

Głos zabrał Viviane Reding

Głos zabrał Martin Schulz, aby wyrazić ubolewanie nad poziomem dźwięku w sali obrad podczas wystąpienia komisarza oraz aby zwrócić się do Prezydium z wnioskiem o zbadanie sposobu, w jaki można położyć kres tego rodzaju sytuacjom, a następnie w sprawie osobistej związanej z wystąpieniem Manfreda Webera.

Głos zabrał Joseph Daul, który poinformował, że dnia 18 września bieżącego roku Angelika Niebler została napadnięta godzinach nocnych w okolicach Parlamentu oraz że półtorej godziny po zawiadomieniu, policja jeszcze nie przybyła na miejsce zdarzeń. Zwrócił się do przewodniczącego Parlamentu o interwencję u właściwych organów belgijskich.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.1 protokołu z dnia 21.10.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności