Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel

5. Informationsfrihet i Italien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Informationsfrihet i Italien

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, David-Maria Sassoli för S&D-gruppen som också svarade på frågan (blått kort) från Mário David, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini som kommenterade det sätt på vilket debatten avlöpte, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Mario Mauro, som också svarade på frågan (blått kort) från Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, som också svarade på frågan (blått kort) från Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan och Elisabetta Gardini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa och Stanimir Ilchev.

Talare: Viviane Reding

Talare: Martin Schulz klagade på den ljudnivå som rådde i kammaren medan kommissionsledamoten uttalade sig, begärde att presidiet skulle undersöka hur man skulle kunna få ett slut på liknande situationer och gjorde slutligen ett personligt uttalande till följd av Manfred Webers inlägg.

Talare: Joseph Daul berättade att Angelika Niebler under nattetid den 18 september 2009 blivit utsatt för ett överfall utanför parlamentets lokaler. En och en halv timme efter att polisen larmats hade polisen ännu inte anlänt till platsen. Han begärde att parlamentets talman skulle ta upp saken med de behöriga myndigheterna i Bryssel.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästföljande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy