Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. októbra 2009 - Brusel

7.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Taliansko, zemetrasenie v regióne Abruzzo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie, v súlade s bodom 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [2009/2083(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA a NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0026)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia