Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 167kWORD 80k
Torstai 8. lokakuuta 2009 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tiedonvälityksen vapaus Italiassa (keskustelu)
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Äänestykset
  
7.1.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italia, Abruzzon maanjäristys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen * (äänestys)
  
7.3.Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevää erityisvaliokuntaa koskevat nimitykset (äänestys)
  
7.4.Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (äänestys)
  
7.5.Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

parlamentin valiokunnilta:

mietinnöt:

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0021/2009)


3. Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta)

Keskustelu käytiin 16. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 16.9.2009, kohta 4).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Udo Bullmann, Stephen Hughes, Hannes Swoboda S-D-ryhmän puolesta Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetystä G20-huippukokouksesta (B7-0082/2009)

- Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetystä G20-huippukokouksesta (B7-0083/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetystä huippukokouksesta (B7-0084/2009)

- Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta Pittsburghissa pidettävästä G20-huippukokouksesta (B7-0085/2009)

- Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetystä G20-huippukokouksesta (B7-0086/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2009, kohta 7.4.


4. Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0088/2009) Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (B7-0209/2009)

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 14.9.2009, kohta 23).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Eva Joly DEVE-valiokunnan puolesta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (B7-0078/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2009, kohta 7.5.


5. Tiedonvälityksen vapaus Italiassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tiedonvälityksen vapaus Italiassa

Viviane Reding (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, David-Maria Sassoli S-D-ryhmän puolesta, joka myös vastasi Mário Davidin "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini keskustelun etenemisestä, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Mario Mauro, joka myös vastasi Martin Schulzin "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, joka myös vastasi Potito Salatton "sinisen kortin" menettelyn mukaisesti esittämään kysymykseen, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan ja Elisabetta Gardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa ja Stanimir Ilchev.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Martin Schulz käytti puheenvuoron, jossa hän ensin pahoitteli istuntosalin melutasoa komission jäsenen puheenvuoron aikana ja pyysi puhemiehistöä selvittämään, miten tällaiset tilanteet voidaan torjua, ja sen jälkeen antaakseen henkilökohtaisen lausuman Manfred Weberin puheenvuoron johdosta.

Joseph Daul käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että Angelika Niebler oli joutunut 18. syyskuuta 2009 yöllisen agression kohteeksi parlamentin lähistöllä ja että poliisi ei ollut ilmaantunut paikalle puolitoista tuntia hälytyksen jälkeen. Hän pyysi, että parlamentin puhemies ottaa yhteyttä Brysselin toimivaltaisiin viranomaisiin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa ovat ilmoittaneet olleensa läsnä, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italia, Abruzzon maanjäristys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti [2009/2083(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2009)0026)


7.2. Rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen * (äänestys)

Mietintö: Tšekin tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite neuvoston puitepäätöksen 2009/.../YOS tekemiseksi rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta [08535/2009 - C7-0205/2009 - 2009/0802(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A7-0011/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2009)0027)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0027)

Puheenvuorot:

Renate Weber (esittelijä) esitti tarkistukseen 6 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty.


7.3. Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevää erityisvaliokuntaa koskevat nimitykset (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Rahoitus- ja talouskriisiä käsittelevää erityisvaliokuntaa koskevat nimitykset

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

Hyväksyttiin

(Valiokunnan jäsenluettelo on 7. lokakuuta 2009 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteenä (istunnon pöytäkirja 7.10.2009, kohta 20) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))


7.4. Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (äänestys)

Keskustelu käytiin 16. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 16.9.2009, kohta 4).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 8.10.2009, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-0084/2009, B7-0085/2009 ja B7-0086/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0081/2009

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0082/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0082/2009, B7-0083/2009 ja B7-0086/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jean-Paul Gauzès ja Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta,

Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda ja Udo Bullmann S-D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt ja Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0028)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0084/2009 ja B7-0085/2009 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta esitti tarkistukseen 13 suullisen tarkistuksen (mikä hyväksyttiin), minkä jälkeen tarkistus 13 hylättiin.


7.5. Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (äänestys)

Keskustelu käytiin 14. syyskuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 14.9.2009, kohta 23).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 8. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 8.10.2009, kohta 3).

Päätöslauselmaesitys B7-0078/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0029)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Renate Weber - A7-0011/2009
Jan Březina, Philip Claeys

Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) - RC-B7-0082/2009
Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Lena Ek

Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön - B7-0078/2009
Zigmantas Balčytis, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan, Philip Claeys, Edward Scicluna


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Werner Langen ja Mario Mauro ilmoittivat, että heidän äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Reimer Böge - A7-0021/2009.

Csaba Sógor ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Renate Weber - A7-0011/2009.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan ehdotuksen:

Euronest-valtuuskunta: Miroslav Mikolášik ei ole enää jäsen.


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 19. lokakuuta 2009 - 22. lokakuuta 2009.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 11.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pafilis, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö