Index 
Jegyzőkönyv
PDF 177kWORD 81k
2009. október 8., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az információ szabadsága Olaszországban (vita)
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Olaszország, abruzzói földrengés (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.A büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése * (szavazás)
  
7.3.Jelölések a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottságba (szavazás)
  
7.4.G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.) (szavazás)
  
7.5.A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülések időpontjai
 13.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

a parlamenti bizottságok:

jelentések:

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0021/2009)


3. G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. szeptember 16 (2009.9.16-i jegyzőkönyv 4. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Udo Bullmann, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20-csúcstalálkozóról (B7-0082/2009),

- Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a G20-csoport vezetőinek 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi csúcstalálkozójáról (B7-0083/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi csúcstalálkozóról (B7-0084/2009),

- Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a pittsburghi G20-csúcstalálkozóról (B7-0085/2009),

- Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20-csúcstalálkozóról (B7-0086/2009).

Szavazás: 2009.10.8-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


4. A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-0088/2009) felteszi: Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A pénzügyi és gazdasági világválságnak a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre gyakorolt hatásai (B7-0209/2009)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. szeptember 14 (2009.9.14-i jegyzőkönyv 23. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a pénzügyi és gazdasági világválság hatásai a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (B7-0078/2009).

Szavazás: 2009.10.8-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


5. Az információ szabadsága Olaszországban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az információ szabadsága Olaszországban

Viviane Reding (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David-Maria Sassoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Mário David „kék kártyás” kérdésére is, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini a vita lefolytatásáról, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Mario Mauro, aki válaszol Martin Schulz „kék kártyás” kérdésére is, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, aki válaszol Potito Salatto „kék kártyás” kérdésére is, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber és Juan Fernando López Aguilar.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan és Elisabetta Gardini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa és Stanimir Ilchev.

Felszólal: Viviane Reding

Felszólal: Martin Schulz, aki először is kifogásolja az ülésteremben tapasztalható zajszintet a biztos felszólalása alatt és kéri, hogy az Elnökség tanulmányozza, miként lehetne véget vetni az ilyenfajta helyzetnek, majd személyes észrevételt tesz Manfred Weber felszólalása kapcsán.

Felszólal: Joseph Daul, aki jelzi, hogy 2009. szeptember 18-án este Angelika Nieblert megtámadták a Parlament közelében, és másfél órával a riasztást követően a rendőrség még mindig nem ért a helyszínre. Kéri, hogy a Parlament elnöke járjon közben az illetékes brüsszeli hatóságoknál.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa közlik, hogy jelen voltak, a nevük ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Olaszország, abruzzói földrengés (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban [2009/2083(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY és HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0026)


7.2. A büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése * (szavazás)

Jelentés a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezéséről, melynek tárgya a büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló tanácsi kerethatározat elfogadása [08535/2009 - C7-0205/2009 - 2009/0802(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A7-0011/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2009)0027)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2009)0027)

Felszólalások:

Renate Weber (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő a 6. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


7.3. Jelölések a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottságba (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: Jelölések a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottságba

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Elfogadva

(A bizottság tagjainak listája a 2009. október 7-i ülés jegyzőkönyvének mellékletében szerepel (2009.10.7-i jegyzőkönyv 20. pont ) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))


7.4. G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.) (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. szeptember 16. (2009.9.16-i jegyzőkönyv 4. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2009. október 8. (2009.10.8-i jegyzőkönyv 2. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-0084/2009, B7-0085/2009 és B7-0086/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0081/2009

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0082/2009

(amely a B7-0082/2009, B7-0083/2009 és B7-0086/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jean-Paul Gauzès és Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Guy Verhofstadt és Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0028)

(A B7-0084/2009 és B7-0085/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások:

Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő (elfogadják) a 13. módosításhoz, amelyet aztán elutasítanak.


7.5. A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. szeptember 14. (2009.9.14-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2009. október 8. (2009.10.8-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0078/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0029)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Renate Weber -jelentés - A7-0011/2009
Jan Březina, Philip Claeys

G20-csúcs Pittsburghben (2009. szeptember 24-25.) - RC-B7-0082/2009
Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Lena Ek

A gazdasági és pénzügyi válság következményei a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre - B7-0078/2009
Zigmantas Balčytis, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan, Philip Claeys, Edward Scicluna


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Werner Langen és Mario Mauro közlik, hogy nem működött a szavazógépük a Reimer Böge-jelentésről – A7-0021/2009 folytatott szavazás során.

Csaba Sógor közli, hogy nem működött a szavazógépe a Renate Weber-jelentésről (A7-0011/2009) folytatott szavazás során.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő javaslatot:

Euronest küldöttség: Miroslav Mikolášik tagsága megszűnik.


11. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


12. A következő ülések időpontjai

A következő ülés időpontja: 2009. október 19–2009. október 22.


13. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 11.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pafilis, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat