Index 
Protokoll
PDF 170kWORD 79k
Torsdagen den 8 oktober 2009 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (ingivna resolutionsförslag)
 4.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (ingivna resolutionsförslag)
 5.Informationsfrihet i Italien (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden * (omröstning)
  
7.3.Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)
  
7.4.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (omröstning)
  
7.5.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

- betänkanden:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0445 - C7-0122/2009 - 2009/2083(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A7-0021/2009)


3. G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september)

Debatten hölls den 16 september 2009 (punkt 4 i protokollet av den 16.9.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Udo Bullmann, Stephen Hughes, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0082/2009),

- Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0083/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0084/2009),

- Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om G20-toppmötet i Pittsburgh (B7-0085/2009),

- Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, om G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 (B7-0086/2009).

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 8.10.2009.


4. Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga: (O-0088/2009) från Eva Joly, för utskottet DEVE, till kommissionen: Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (B7-0209/2009)

Debatten hölls den 14 september 2009 (punkt 23 i protokollet av den 14.9.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Eva Joly, för utskottet DEVE, om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (B7-0078/2009).

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 8.10.2009.


5. Informationsfrihet i Italien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Informationsfrihet i Italien

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, David-Maria Sassoli för S&D-gruppen som också svarade på frågan (blått kort) från Mário David, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini som kommenterade det sätt på vilket debatten avlöpte, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Mario Mauro, som också svarade på frågan (blått kort) från Martin Schulz, Claude Moraes, Sonia Alfano, Indrek Tarand, som också svarade på frågan (blått kort) från Potito Salatto, Oreste Rossi, Frank Vanhecke, Manfred Weber och Juan Fernando López Aguilar.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Gianni Vattimo, Mario Borghezio, Carlo Casini, Gianluca Susta, Sylvie Goulard, Fiorello Provera, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Sarah Ludford, Salvatore Iacolino, Rita Borsellino, Sophia in 't Veld, János Áder, Debora Serracchiani, Clemente Mastella, Anni Podimata, Alfredo Pallone, Cătălin Sorin Ivan och Elisabetta Gardini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Licia Ronzulli, Victor Boştinaru, Cecilia Wikström, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mary Honeyball, David Casa och Stanimir Ilchev.

Talare: Viviane Reding

Talare: Martin Schulz klagade på den ljudnivå som rådde i kammaren medan kommissionsledamoten uttalade sig, begärde att presidiet skulle undersöka hur man skulle kunna få ett slut på liknande situationer och gjorde slutligen ett personligt uttalande till följd av Manfred Webers inlägg.

Talare: Joseph Daul berättade att Angelika Niebler under nattetid den 18 september 2009 blivit utsatt för ett överfall utanför parlamentets lokaler. En och en halv timme efter att polisen larmats hade polisen ännu inte anlänt till platsen. Han begärde att parlamentets talman skulle ta upp saken med de behöriga myndigheterna i Bryssel.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästföljande sammanträdesperiod.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jürgen Creutzmann, Mário David, Anne Delvaux, Ádám Kósa hade låtit meddela att de hade varit närvarande men att deras namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2009/2083(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0021/2009)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0026)


7.2. Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden * (omröstning)

Betänkande om Republiken Tjeckiens, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens och Konungariket Sveriges initiativ om antagande av rådets rambeslut 2009/.../RIF om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden [08535/2009 - C7-0205/2009 - 2009/0802(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Weber (A7-0011/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet: (P7_TA(2009)0027)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs: (P7_TA(2009)0027)

Inlägg:

Renate Weber (föredragande) lade fram ett muntligt ändringförslag till ändringsförslag 6, vilket beaktades.


7.3. Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Utnämningar till det särskilda utskottet för den ekonomiska krisen

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Antogs

(Förteckningen över utskottets medlemmar utgör bilaga till protokollet från sammanträdet den 7 oktober 2009 (punkt 20 i protokollet av den 7.10.2009) (P7_PV-PROV(2009)10-07(ANN))


7.4. G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (omröstning)

Debatten hölls den 16 september 2009 (punkt 4 i protokollet av den 16.9.2009).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 oktober 2009 (punkt 2 i protokollet av den 8.10.2009).

Resolutionsförslag B7-0081/2009, B7-0082/2009, B7-0083/2009, B7-0084/2009, B7-0085/2009 och B7-0086/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0081/2009

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0082/2009

(ersätter B7-0082/2009, B7-0083/2009 och B7-0086/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Jean-Paul Gauzès och Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen,

Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda och Udo Bullmann för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt och Sylvie Goulard för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0028)

(Resolutionsförslagen B7-0084/2009 och B7-0085/2009 bortföll.)

Inlägg:

Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag (som beaktades) till ändringsförslag 13, vilket därefter förkastades.


7.5. Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)

Debatten hölls den 14 september 2009 (punkt 23 i protokollet av den 14.9.2009).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 8 oktober 2009 (punkt 3 i protokollet av den 8.10.2009).

Resolutionsförslag B7-0078/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2009)0029)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Renate Weber - A7-0011/2009
Jan Březina, Philip Claeys

G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) - RC-B7-0082/2009
Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Lena Ek

Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet - B7-0078/2009
Zigmantas Balčytis, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan, Philip Claeys, Edward Scicluna


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Werner Langen och Mario Mauro hade låtit meddela att deras omröstningsapparater inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av Reimer Böge - A7-0021/2009.

Csaba Sógor hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Renate Weber - A7-0011/2009.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande förslag:

Delegationen till Euronest: Miroslav Mikolášik ingick inte längre i denna delegation.


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 19–22 oktober 2009.


13. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 11.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pafilis, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy