Indekss 
Protokols
PDF 230kWORD 152k
Pirmdiena, 2009. gada 19. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 10.Lūgumraksti
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 13.Pasākumi saistībā ar neizskatītiem jautājumiem (Reglamenta 214. pants)
 14.Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru
 15.Darba kārtība
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas uzraudzībai * - Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas pārbaudei * - (debates)
 18.Eiropas Kopienas un Maurīcijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Seišela salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Bahamu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * (debates)
 19.Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā viņš atzinīgi vērtēja to, ka Polijas prezidents Lehs Kačiņskis ir parakstījis Lisabonas līguma ratifikācijas aktu.

°
° ° °

Priekšsēdētājs paziņoja, ka rīt, otrdien, plkst. 15.00 darba kārtībā būs punkts ”Jautājumu laiks (Komisijas priekšsēdētājs)”.

°
° ° °

Viņš sniedza paziņojumu sakarā ar starptautisko dienu, kas veltīta nāvessoda atcelšanai, un aicināja visas dalībvalstis, kurās nāvessodu vēl izpilda, atcelt to un noteikt moratoriju tā izpildei.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Hélène Flautre, Eva Joly un Anja Weisgerber informēja, ka viņas piedalījās sēdē, bet viņu vārdu apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Hélène Flautre, Eva Joly, Sandrine Bélier, Anne Delvaux, José Bové, Pascal Canfin, Yannick Jadot, Jürgen Creutzmann un Ádám Kósa informēja, ka viņi piedalījās 2009. gada 7. oktobra sēdē, bet viņu vārdu apmeklējumu reģistrā nav.


4. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2009. gada marta pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


5. Parlamenta sastāvs

Athanasios Pafilis un Athanasios Plevris ir paziņojuši, ka viņi ir ievēlēti Grieķijas Parlamentā.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 4. punktu paziņoja, ka ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas, sākot ar 2009. gada 14. oktobri.

Grieķijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Eiropas Parlamentā ir ievēlēti:

- Spyridon Danellis deputāta Giorgos Papakonstantinou vietā, sākot ar 2009. gada 8. oktobri,
- Charalampos Aggourakis deputāta Athanasios Pafilis vietā, sākot ar 2009. gada 14. oktobri,
- Nikolaos Salavrakos deputāta Athanasios Plevris vietā, sākot ar 2009. gada 14. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments to pieņēma zināšanai. Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr S. Danellis, C. Aggourakis un N. Salavrakos pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, kurā apliecina, ka neieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR un PPE grupu pieprasījumus iecelt un apstiprināt amatā turpmāk minētos deputātus.

REGI komiteja: Philip Bradbourn aizstāj Roger Helmer.

EMPL komiteja:Roger Helmer aizstāj Philip Bradbourn.

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi: Robert Atkins aizstāj Kay Swinburne.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Carmen Fraga Estévez vairs nav pilntiesīga šīs delegācijas locekle.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

°
° ° °

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto priekšlikumu.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Esther Herranz García vairs nav pilntiesīga šīs delegācijas locekle.


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0093/2009), kuru uzdeva Gabriele Albertini un Heidi Hautala AFET komitejas vārdā, Eva Joly DEVE komitejas vārdā Padomei: Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā (B7-0213/2009).

- (O-0100/2009), kuru uzdeva Charles Goerens ALDE grupas vārdā Komisijai: Problēmas jaunattīstības valstīs saistībā ar ierobežotu piekļuvi dažām vakcīnām (B7-0214/2009).

- (O-0102/2009), kuru uzdeva Tatjana Ždanoka un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Alejandro Cercas S&D grupas vārdā, Marian Harkin un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā Komisijai: Vidēja termiņa finanšu palīdzība dalībvalstu maksājumu bilancēm un sociālā nosacītība (B7-0215/2009).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela un Sophia in 't Veld - par HIV ārstēšanai nepieciešamo zāļu patentu UNITAID kopfondu (0055/2009).

- Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas un Elizabeth Lynne - par sociālo tiesību aizsardzību, norisinoties cīņai pret ekonomikas krīzi (0056/2009).

- Andreas Mölzer - par Eiropas Savienības jautājumiem veltītu aptauju rezultātu publicēšanu (0057/2009).

- Andreas Mölzer - par lielāku pārredzamību un demokrātiju ES (0058/2009).


8. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru atceļ Padomes Lēmumu 79/542/EEK, ar ko izveido trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstu un nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus, lai Kopienā importētu konkrētus dzīvus dzīvniekus un tādu dzīvnieku svaigo gaļu (COM(2009)0516 - C7-0211/2009 – 2009/0146(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 34/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0016/2009 - C7-0212/2009 – 2009/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 38/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0017/2009 - C7-0213/2009 – 2009/2144(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9 projekts, ko Padome sagatavoja 2009. gada 9.oktobrī (14265/2009 - C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Grozījumu vēstule Nr. 1 attiecībā uz Eiropas Kopienu 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome sagatavojusi 2009. gada 9. oktobrī (14272/2009 - C7-0215/2009 – 2009/2002(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 27/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0018/2009 - C7-0216/2009 – 2009/2145(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par aspektiem minēto valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (COM(2009)0255 - C7-0217/2009 – 2009/0073(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem, lai veiktu salīdzināšanu ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkos (COM(2009)0344 - C7-0218/2009 – 2009/0130(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena paraksta "Statūtus Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC)" un "Memorandu par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās enerģētikas aģentūras paspārnē" (COM(2009)0438 - C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 36/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0019/2009 - C7-0220/2009 – 2009/2146(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos (COM(2009)0370 - C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, IMCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu(EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem („Vienotā TKO regula”) (COM(2009)0539 - C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0012/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0013/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0014/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0015/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0016/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorijas testēšanas uzdevumu deleģēšanu (COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Paolo De Castro (A7-0017/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus kopējās lauksaimniecības politikas jomā (COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Paolo De Castro (A7-0018/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Maurīcijas Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu (COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Simon Busuttil (A7-0019/2009).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2008. gadā (2009/2088(INI)) - PETI komiteja - Referente: Chrysoula Paliadeli (A7-0020/2009).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0423 - C7-0113/2009 - 2009/2078(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Reimer Böge (A7-0022/2009).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projektu, zemestrīce Itālijā, III iedaļa — Komisija (2009/2087(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Jutta Haug (A7-0023/2009).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par savvaļas putnu aizsardzību (kodificēta versija) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0024/2009).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (kodificēta versija) (COM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0025/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem un par tās tiesību un pienākumu īstenošanu (COM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)) - ITRE komiteja - Referents: Herbert Reul (A7-0026/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (kodificēta versija) (COM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0027/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm (kodificēta versija) (COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0028/2009).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (kodificēta versija) (COM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0029/2009).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marek Siwiec imunitāti (2009/2067(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A7-0030/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (kodificēta versija) (COM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0031/2009).

- * Ziņojums par grozīto priekšlikumu Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija) (COM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0032/2009).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificētā versija) (COM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0033/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A7-0034/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai uzraudzītu Šengenas acquis piemērošanu (COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A7-0035/2009).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dažus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai — piektā daļa (COM(2009)0142 - C7-0047/2009 - 2009/0048(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A7-0036/2009).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (11902/2009 [[02]] - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Vladimír Maňka (A7-0037/2009).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa – Komisija (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) un grozījumu vēstuli Nr. 1/2010 (SEC(2009)1133) attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11902/2009 [[01]] - C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: László Surján (A7-0038/2009).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīnam Azoru salu autonomajā apgabalā (COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009).

3. Deputāti

3.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 116. pants) (B7-0212/2009)

Padomei

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Schmidt Olle, Hedh Anna, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Mitchell Gay, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Higgins Jim, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Włosowicz Jacek, Cymański Tadeusz, Kelly Seán, Martin Hans-Peter.

Komisijai
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Hénin Jacky, Wikström Cecilia, Posselt Bernd, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Martin Hans-Peter, Badia i Cutchet Maria, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Kacin Jelko, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Plevris Athanasios, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Paksas Rolandas, Nitras Sławomir Witold, Iturgaiz Angulo Carlos José, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Kamall Syed, Schlyter Carl, Thomsen Britta, Perello Rodriguez Andres, Gallagher Pat the Cope, Theocharous Eleni, Estaràs Ferragut Rosa, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Papanikolaou Georgios, Belet Ivo, Andrikienė Laima Liucija, Włosowicz Jacek, Cymański Tadeusz, Czarnecki Ryszard.

3.2. Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 120. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par zemes aizsardzību, situācijas uzraudzību teritorijās ar hidroģeoloģiskiem draudiem un Eiropas Datu vākšanas centru (B7-0087/2009).


9. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 41. pants)

AFCO komiteja

- Priekšlikums par grozījumu veikšanu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (2009/2134(INI)) (saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFCO komiteja

- Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti (2009/2133(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. panta 2. punkts)

AFET komiteja

- 2008. gada ziņojums par KĀDP (2009/2057(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

ECON komiteja

- ECB gada pārskats par 2008. gadu (2009/2090(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

ENVI komiteja

- Ziņojums par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (2009/2108(INI))
(atzinums: PETI, PECH)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

FEMM komiteja

- Vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienībā (2009) (2009/2101(INI))
(atzinums: EMPL)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

IMCO komiteja

- Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums (2009/2141(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

- SOLVIT (2009/2138(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

- Patērētāju aizsardzība (2009/2137(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

JURI komiteja

- Eiropas Komisijas 15. ikgadējais ziņojums „Tiesību aktu labāka izstrāde”, kas sagatavots saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 9. punktu (2009/2142(INI))
(atzinums: AFCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

- Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās īstenošana un pārskatīšana (2009/2140(INI))
(atzinums: LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 138. pants un 205. panta 2. punkts)

PETI komiteja

- Ombuda gada ziņojums 2008 (2009/2088(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 202. panta 6. punkts)

PETI komiteja

- Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā (2009/2139(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Iesaistītās komitejas

AFCO komiteja

- Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti (2009/2133(INI))
(atzinums: DEVE)
Iesaistītās komitejas AFCO, AFET
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

ECON komiteja

- Alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki (COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD))
Iesaistītās komitejas ECON, JURI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)

Reglamenta grozījumi

AFCO komiteja

- Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (2009/2062(REG))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.10.2009.)


10. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2009. gada 15. septembris

Guido Zülch (Nr. 1188/2009); Kim Schicklang (Nr. 1189/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1190/2009); Hans Leopold Müller (Nr. 1191/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1192/2009); Erich Bold (Nr. 1193/2009); Waltraud Kurz (Nr. 1194/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1195/2009); Ulrich Stietz (Nr. 1196/2009); Peter Lercher (Nr. 1197/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1198/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1199/2009); Jacek Antonowicz (Nr. 1200/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1201/2009); María Luisa Simón Saballs (Nr. 1202/2009); Bradburn Tony (Nr. 1203/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1204/2009); Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (Nr. 1205/2009); Bob Goodall (731 paraksts) (Nr. 1206/2009); Ioana Sutu (Nr. 1207/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1208/2009); José Luis Amar (Nr. 1209/2009); Georges Delivet (Nr. 1210/2009); Leonid Brevdo (Nr. 1211/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1212/2009); Roland Auvray (Editions l'Echo du Sud) (Nr. 1213/2009); Carlos Nogueira (Nr. 1214/2009); Mircea Tiberiu Igret (Nr. 1215/2009); Horst Grützke ("Europa Jetzt") (Nr. 1216/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1217/2009); Massimiliano Fersini (Nr. 1218/2009); Rubinah Chowdhary (Nr. 1219/2009); Anna Kulate (Nr. 1220/2009); Mary Mannix (Nr. 1221/2009); María Luisa Pujol Canals (Nr. 1222/2009); Daniele Giove (Nr. 1223/2009); Eglantina Kazanxhi (8 paraksti) (Nr. 1224/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1225/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1226/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1227/2009); Michael Pavillard (Nr. 1228/2009); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 1229/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1230/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1231/2009); José Manuel Ruiz Llames (Nr. 1232/2009); Gianluca Cuccu (Nr. 1233/2009); Rajkumar Christopher (Nr. 1234/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1235/2009); María Linares-Marín (Nr. 1236/2009); Bronisław Waśniewski -Ciechorski (Nr. 1237/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1238/2009); Peter Hemmerich (Nr. 1239/2009); Vasile Baciu (Cooperativa "Fântana Voievodului") (Nr. 1240/2009); Ignacio Domingo Rodríguez Cámara (Nr. 1241/2009); Marco Di Michele (Nr. 1242/2009).

2009. gada 24. septembris

(Asociación de vecinos Joan Prim) (Nr. 1243/2009); Mehmet Ali Yildiz (Nr. 1244/2009); Diego de Ramón Hernández (Nr. 1245/2009); Ion Vasile (Nr. 1246/2009); Bernard Breguier (Nr. 1247/2009); L.C. Chadwick (Nr. 1248/2009); C.P. Timms (Grupo Independiente de Rojales) (Nr. 1249/2009); Milen Kirilov Milenov (Nr. 1250/2009); Dragos-Gabriel Diaconita (Nr. 1251/2009); J. Christol (Nr. 1252/2009); Régis Valluet (Nr. 1253/2009); Mauro Lamanna (Nr. 1254/2009); Andrzej Wośko (Nr. 1255/2009); Lisa Falconer (2 paraksti) (Nr. 1256/2009); Giovanni Malfettone (Nr. 1257/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1258/2009); Virginia González Mataix (Nr. 1259/2009); Jos Aalders (Nr. 1260/2009); Dimitri Scholz (Nr. 1261/2009); Sia Funke (Nr. 1262/2009); Giorgio De Cola (Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste) (Nr. 1263/2009); Dimitar Dimitrov (Lessil JSC) (3 paraksti) (Nr. 1264/2009); Hans-Georg Knieriem-Bamberger (Nr. 1265/2009); H.H. Rogers (Nr. 1266/2009); Luz Arregui Maraver (Asociación Española de productores de acuicultura continental Esqcua) (Nr. 1267/2009); Agnieszka Barbara Koop (Nr. 1268/2009); Klavdija Ševcova (832 paraksti) (Nr. 1269/2009); Klaus Rasche (Notgemeinschaft Bad Oeynhausen/Löhne e.V.) (Nr. 1270/2009); Thomas Ramsey (Nr. 1271/2009); Dietrich Schwanke (Nr. 1272/2009); Harald Kallies (Nr. 1273/2009); Rachel Mullen (Equality and Rights Alliance) (Nr. 1274/2009); Pablo Ginard Vidal (Nr. 1275/2009); Claus Müller-Faust (Nr. 1276/2009); Jochen Bremer (Burgerinitiative Sphopienhütte am Harz) (Nr. 1277/2009).

2009. gada 25. septembris

Jacques-François Messines (Nr. 1278/2009); Alfred Weiss (Nr. 1279/2009); Julo Uhlár (Nr. 1280/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1281/2009); Ilpo Koppinen (Nr. 1282/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1283/2009); Gesa Wunderling (Nr. 1284/2009); Marion Radtke (Nr. 1285/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1286/2009); Heribert Houben (Nr. 1287/2009); Andrej Willcke (Nr. 1288/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1289/2009); Leif Poulsen (Trafikgruppen i Smørum) (Nr. 1290/2009); Gottfried Schmidt (Nr. 1291/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1292/2009); Alberto Teira Mayolini (Nr. 1293/2009); John Corcoran (Grafton Street Tenants Association) (Nr. 1294/2009); Cristian Preda (Nr. 1295/2009); Rudolf Karsdorf (Nr. 1296/2009); Michael Brandt (Nr. 1297/2009); Valentin Buliga (Nr. 1298/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1299/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1300/2009); Hermann Schwager (Nr. 1301/2009); Carsten Oliver Zwerenz (Nr. 1302/2009); Janne Petteri Vasenius (Nr. 1303/2009); Dieter Steinhorst (Nr. 1304/2009).

2009. gada 9. oktobris

Viktoras Vaičius (Nr. 1305/2009); Alina Simunek (2 paraksti) (Nr. 1306/2009); Janina-Wanda Pilawska (Nr. 1307/2009); Silva Alessandro (Nr. 1308/2009); Arne Simon (Nr. 1309/2009); Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (Nr. 1310/2009); Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (Nr. 1311/2009); Andy Vermaut (Klimaat-en vredesactiegroep Pimpampoentje) (Nr. 1312/2009); Carlos Ortiz de Zárate Denis (Nr. 1313/2009); Ingrid Metz (2 paraksti) (Nr. 1314/2009); Paul-Hubert Mönnig (Nr. 1315/2009); Norbert Jung (Nr. 1316/2009); Angela Reiher (Nr. 1317/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1318/2009); Patrycja Spratt (Nr. 1319/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1320/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1321/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1322/2009); Karl Heinz Friedeberg (Nr. 1323/2009); Julian Charlton (Nr. 1324/2009); Martín Formosa (Nr. 1325/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1326/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1327/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1328/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1329/2009); Stefan Nemeth (Nr. 1330/2009); Daniel Oschadleus (Nr. 1331/2009); Hristo Hristov (Nr. 1332/2009); Penciulescu Paula Doinita (Nr. 1333/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (3 paraksti) (Nr. 1334/2009); Raffaele Mancuso (Nr. 1335/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1336/2009); Town Douglas (Nr. 1337/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1338/2009); Venancio Garrido Moya (Nr. 1339/2009); Georgios Pegas (Nr. 1340/2009); Maria Karagiannaki (Nr. 1341/2009); Anastasia Theofanidou (Cabinet d'avocats Christos Alvanos et Associés) (Nr. 1342/2009); Miguel Ángel Rodríguez Arias (Nr. 1343/2009); José Manuel García Dólón (Nr. 1344/2009); Michał Racki (Nr. 1345/2009); José María Martínez de Haro (Nr. 1346/2009); Mari Carmen Gómez Medina (Nr. 1347/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1348/2009); Dan Sevcenco (Nr. 1349/2009); M. Paz Antón Moreno (Nr. 1350/2009); Francisco Cárdenas Ropero (Nr. 1351/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1352/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (35 paraksti) (Nr. 1353/2009); Manfred Hien (Nr. 1354/2009); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1355/2009).


11. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja ir izskatījusi Eiropas Komisijas priekšlikumu (N7-0008/2009 - C7-0116/2009 - 2009/2080(GBD)) par apropriāciju pārvietojumu DEC 25/2009.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu un saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā ir atļāvusi veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


12. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 74. pantu viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāta versija) (03658/2009/LEX - C7-0238/2009 - 2007/0099(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/42/EK attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām (03662/2009/LEX - C7-0237/2009 - 2008/0172(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (03657/2009/LEX - C7-0235/2009 - 2007/0098(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi egvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos (03669/2009/LEX - C7-0234/2009 - 2008/0229(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta versija) (03663/2009/LEX - C7-0233/2009 - 2008/0151(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (pārstrādāta versija) (03656/2009/LEX - C7-0232/2009 - 2007/0097(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru nosaka kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (03607/2009/LEX - C7-0231/2009 - 2006/0132(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (03608/2009/LEX - C7-0230/2009 - 2006/0136(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem (03664/2009/LEX - C7-0229/2009 – 2008/0055(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido programmu sadarbībai audiovizuālajā jomā ar profesionāļiem no trešām valstīm (Media Mundus) (03672/2009/LEX - C7-0228/2009 – 2008/0258(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (03639/2009/LEX - C7-0227/2009 – 2008/0110(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 un (EK) Nr. 552/2004, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas darbību un ilgtspējību (03640/2009/LEX - C7-0225/2009 – 2008/0127(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK (03641/2009/LEX - C7-0224/2009 – 2008/0128(COD)).


13. Pasākumi saistībā ar neizskatītiem jautājumiem (Reglamenta 214. pants)

Saraksti ar likumdošanas procedūrām, kuras ir atkārtoti iesniegtas Parlamentam, piemērojot Reglamenta 214. pantu, ir iekļauti protokola 1. pielikumā.


14. Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 142. pants) šādam dokumentam:

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007 par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un īpašiem noteikumiem dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)].

Steidzamības pamatojums: šis regulas priekšlikums ir daļa no pasākumiem, kas paredzēti pašreizējās krīzes novēršanai piena tirgū.

Parlaments par šo pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru izteiksies rītdienas sēdes sākumā.


15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2009. gada oktobra (PE 428.982/PDOJ) plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts, kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Uzstājās Bruno Gollnisch, kurš pauda nožēlu, ka debatēs netiek apspriests jautājums par parlamentāro imunitāti (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņš nav saņēmis nevienu pieprasījumu par šo tēmu).

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums mainīt virsrakstu rezolūcijas priekšlikumos par informācijas brīvību Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs uz šādu virsrakstu: Informācijas brīvība Eiropas Savienībā.

Uzstājās Simon Busuttil PPE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Manfred Weber PPE grupas vārdā, kurš atbalstīja pieprasījumu, un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kurš iebilda pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (195 par, 231 pret, 9 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Hannes Swoboda.


16. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Arturs Krišjānis Kariņš, Alexander Mirsky, Luigi de Magistris, Karima Delli, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, John Bufton, Franz Obermayr, Georgios Papastamkos, Alajos Mészáros, Chrysoula Paliadeli, Harlem Désir, Ramon Tremosa I Balcells, Angelika Werthmann, Raül Romeva i Rueda, Petru Constantin Luhan, Artur Zasada, Sylvie Guillaume, Proinsias De Rossa, Tomasz Piotr Poręba, Gabriel Mato Adrover, Françoise Castex, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Cătălin Sorin Ivan, Jelko Kacin, Csanád Szegedi, Simon Busuttil, Vladimír Maňka, Maria Da Graça Carvalho, Mitro Repo, George Sabin Cutaş, Nikolaos Chountis, Ioannis Kasoulides, Rosario Crocetta un Corina Creţu.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ioan Mircea Paşcu, Philip Bradbourn, László Tőkés, Nessa Childers, Sergej Kozlík un George Becali.


17. Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas uzraudzībai * - Novērtēšanas mehānisma izveide Šengenas acquis piemērošanas pārbaudei * - (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai uzraudzītu Šengenas acquis piemērošanu [COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0035/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu [COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0034/2009).

Carlos Coelho iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Ioan Enciu S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Kyriacos Triantaphyllides un Nicole Sinclaire.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philip Claeys, Zuzana Roithová, Marek Siwiec, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Silvia-Adriana Ţicău, Tadeusz Zwiefka, Daciana Octavia Sârbu, Véronique Mathieu, Alan Kelly, Petru Constantin Luhan, Elena Oana Antonescu, Jacques Barrot un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 20. oktobra protokola 7.22. punkts un 2009. gada 20. oktobra protokola 7.23. punkts.


18. Eiropas Kopienas un Maurīcijas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Seišela salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * - Eiropas Kopienas un Bahamu salu nolīgums par īstermiņa vīzu atcelšanu * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Maurīcijas Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0019/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Seišela Salu Republikas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0012/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Barbadosas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0013/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Sentkitsas un Nevisas Federācijas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0014/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Antigvas un Barbudas nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0015/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Bahamu Salu Sadraudzības nolīguma par īstermiņa vīzu atcelšanu noslēgšanu [COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Simon Busuttil (A7-0016/2009).

Simon Busuttil iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Coelho.

Uzstājās Jacques Barrot un Simon Busuttil.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 20. oktobra protokola 7.13. punkts, 2009. gada 20. oktobra protokola 7.14. punkts, 2009. gada 20. oktobra protokola 7.15. punkts, 2009. gada 20. oktobra protokola 7.16. punkts, 2009. gada 20. oktobra protokola 7.17. punkts un 2009. gada 20. oktobra protokola 7.18. punkts.


19. Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (debates)

Komisijas paziņojums: Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Carlos Coelho, Ernst Strasser un Edit Bauer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Uzstājās Jacques Barrot.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 8.6. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 428.982/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, van de Camp, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Uggias, Ulmer, Ungureanu, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika