Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Γουινέα

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα-Κονακρύ (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα-Κονακρύ (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων στην Γουινέα (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Γουινέα (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Γουινέα (B7-0125/2009).

II. Ιράν

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράν (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με το Ιράν (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ποινή του θανάτου κατά προδημοκρατικών διαδηλωτών και την εκτέλεση ανηλίκων στο Ιράν (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν (B7-0126/2009).

III. Σρι Λάνκα   

- Geoffrey Van Orden και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0127/2009).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου