Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. oktober 2009 - Strasbourg

12. Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen) - Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) og om ændringsskrivelse nr. 1/2010 (SEK(2009)1133) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 - Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A7-0038/2009)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010
Sektion I – Europa-Parlamentet
Sektion II – Rådet
Sektion IV – Domstolen
Sektion V – Revisionsretten
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII – Regionsudvalget
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

László Surján og Vladimír Maňka forelagde deres betænkninger.

Hans Lindblad (formand for Rådet) tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Annemie Neyts-Uyttebroeck (ordfører for udtalelse fra AFET), Gay Mitchell (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jean-Pierre Audy (ordfører for udtalelse fra CONT), Juan Fernando López Aguilar (ordfører for udtalelse fra LIBE), Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI), Lena Ek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra REGI), Elisabeth Jeggle (ordfører for udtalelse fra AGRI), Carmen Fraga Estévez (ordfører for udtalelse fra PECH), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra ECON), György Schöpflin (ordfører for udtalelse fra AFCO), Edit Bauer (ordfører for udtalelse fra FEMM), Alain Lamassoure for PPE-Gruppen , Francesca Balzani for S&D-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, James Elles for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, og Angelika Werthmann, løsgænger.

Hans Lindblad tog ordet.

Talere: José Manuel Fernandes, Göran Färm og Jacek Włosowicz.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via og Damien Abad.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly og Zigmantas Balčytis.

Talere: Algirdas Šemeta, László Surján og Vladimír Maňka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 22.10.2009, punkt 8.2 i protokollen af 22.10.2009 og punkt 8.3 i protokollen af 22.10.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik