Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 октомври 2009 г. - Страсбург

17. Мерки за прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти за прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бродифакум (brodifacoum) като активно вещество (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – краен срок :05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на регламент (ЕО) № … /2009 на Комисията от […] за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - краен срок :25/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета с цел продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид, освобождаващ фосфороводород, към продуктов тип 18, както е определен в приложение V към същата директива (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета с цел включване на магнезиев фосфид, освобождаващ фосфороводород, като активно вещество в приложение I към нея (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директиви 80/720/EИО, 86/298/EИО, 86/415/EИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на Директиви 2000/25/EО и 2003/37/EО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - краен срок : 29/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - краен срок : 19/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - краен срок :05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I към нея (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и Съвета за включване в приложение I към нея на варфарин натрий като активно вещество (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - краен срок :05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] година относно невключването на диазинон в приложение І, ІА или ІБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - краен срок :05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] за определяне на нов краен срок за подаване на досие за тербутрин, което следва да бъде проучено в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] година относно невключването на определени вещества в приложение І, ІА или ІБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - краен срок : 05/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия напредък, на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на допускането по изключение на употребата на кадмий (текст от значение за ЕИП) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - краен срок : 16/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на решение на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (Текст от значение за ЕИП) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - краен срок : 23/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - краен срок :06/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Проект на регламент (ЕО) № .../... на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - краен срок : 07/01/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2009 г. (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - краен срок : 25/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Проект на Регламент (ЕО) № …/2009 на Комисията от […] за изменение на Регламент (EО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (EО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, по отношение на прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанската дейност, специфични стоки и движения, и кодове на естеството на транзакциите (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - краен срок : 29/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/2009 на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - краен срок : 29/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Проект на решение на Комисията за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които са смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - краен срок : 23/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Проект на директива на Комисията от […] година за изменение, във връзка с неотам, на Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подсладители за влагане в храни (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - краен срок : 09/12/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Правна информация - Политика за поверителност