Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

17. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο διαβιβάσθηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του brodifacoum (βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D003724/02 - 2009/2713(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - προθεσμία :25/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/ΕΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των οδηγιών του Συμβουλίου 80/720/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ και των οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - προθεσμία :19/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της ακρολεΐνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τη μη καταχώριση του diazinon (διαζινόνη) στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλου για την ουσία terbutryn (τερβουτρίνη) που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλων για ορισμένες ουσίες που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για χρήση του καδμίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - προθεσμία :16/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - προθεσμία :23/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - προθεσμία :06/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/... της Επιτροπής της […] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - προθεσμία :07/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/... της Επιτροπής της ... σχετικά με τη θέσπιση για το 2009 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - προθεσμία :25/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά τους κωδικούς για το κατώφλι απλούστευσης, τις εμπορικές συναλλαγές κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, ορισμένα συγκεκριμένα αγαθά και κινήσεις και τη φύση της συναλλαγής (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Συνολικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας επί γνωμοδότησης στο σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της ... που προσδιορίζει, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - προθεσμία :23/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα όσον αφορά το γλυκαντικό νεοτάμη (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - προθεσμία :09/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου