Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg

17. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine brodifaakum (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (D004799/04 - 2009/2705(RPS) – tähtaeg: 25/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ ja kantakse kõnealuse direktiivi I lisasse toimeaine fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid, nii et see kuuluks kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18 (D004862/03 - 2009/2714(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid selle I lisasse (D004863/03 - 2009/2715(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiive 80/720/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ ja 87/402/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/25/EÜ ja 2003/37/EÜ seoses põllu- või metsamajanduslike traktorite tüübikinnitusega (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ seoses teatava institutsiooni kohaldamisalast väljaarvamisega (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – tähtaeg: 19/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine akroleiin selle I lisasse (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine varfariin selle I lisasse (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine naatriumvarfariin selle I lisasse (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], milles käsitletakse diasinooni kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega kehtestatakse uus tähtaeg toimiku esitamiseks direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt hinnatava toimeine terbutriin kohta (D005674/01 - 2009/2707(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D005675/02 - 2009/2724(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega kehtestatakse uus tähtaeg toimikute esitamiseks teatavate direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt hinnatavate toimeainete kohta (D005677/01 - 2009/2708(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kaadmiumi kasutusviisi erandi osas (EMPs kohaldatav tekst) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) – tähtaeg: 16/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (EMPs kohaldatav tekst) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) – tähtaeg: 23/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/.., [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – tähtaeg: 06/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta kvaliteedi hindamise kriteeriumite osas (D006097/02 - 2009/2725(RPS) – tähtaeg: 07/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr .../.., [kuupäev], mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu PRODCOM loetelu 2009. aastaks (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – tähtaeg: 25/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega määratakse kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul süsinikdioksiidi lekke ohtu peetakse märkimisväärseks (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - tähtaeg: 23/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Komisjoni direktiive eelnõu, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta seoses neotaamiga (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - tähtaeg: 09/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika