Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 oktober 2009 - Straatsburg

17. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad ten einde brodifacum als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpverordening (EG) Nr. ... /2009 van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - termijn: 25/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage 1 bij die richtlijn van de werkzame stof aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt tot productsoort 18 in de zin van bijlage V bij die richtlijn (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde magnesiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 80/720/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG en 87/402/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/25/EG en 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers (D005251/02 - 2009/2712(RPS) – termijn: 29/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de uitsluiting van een bepaalde instelling van het toepassingsgebied (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – termijn: 19/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad ten einde acroleïne als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D005667/02 - 2009/2716(RPS) – termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad ten einde warfarine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EG van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad ten einde warfarine-natrium als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van […] betreffende de niet-opneming van diazinon in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van […] tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van een dossier voor terbutryn dat in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma dient te worden beoordeeld (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van […] betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van […] tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - termijn: 05/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium (Voor de EER relevante tekst) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - termijn: 16/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpbeschikking van de Commissie tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (Voor de EER relevante tekst) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - termijn: 23/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpverordening (EG) Nr. …/.. van de Commissie van […] tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – termijn: 06/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ontwerpverordening (EG) Nr. …/… van de Commissie van […] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van structurele bedrijfsstatistieken betreft (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - termijn: 07/01/2010)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Ontwerpverordening (EG) Nr. .../.. van de Commissie van tot opstelling voor 2009 van de “Prodcom-lijst” van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – termijn: 25/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Ontwerpverordening (EG) Nr. …/2009 van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de vereenvoudigingsdrempel, de handel naar bedrijfskenmerken, bijzondere goederen en bewegingen en de codes voor de aard van de transactie betreft (D006184/01 - 2009/2709(RPS) – termijn: 29/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Ontwerpverordening (EG) Nr. …/2009 van de Commissie van […] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (D006186/01 - 2009/2727(RPS) – termijn: 29/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Ontwerpbeschikking van de Commissie van tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico (D006234/02 - 2009/2737(RPS) – termijn: 23/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Ontwerprichtlijn van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, wat neotaam betreft (D006420/02 - 2009/2726(RPS) – termijn: 09/12/2009)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid