Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 października 2009 r. - Strasburg

17. Postanowienia wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazane zostały następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D003724/02 - 2009/2713(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/2009 z dnia […] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - termin :25/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Projekt dyrektywy Komisji ../.../WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji ../.../WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/WE z dnia […] r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG i 87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - termin :29/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/WE z dnia […] r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - termin :19/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Projekt dyrektywy Komisji ../.../WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji ../.../WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji ../.../WE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt decyzji Komisji z dnia […] r. w sprawie niewłączania diazynonu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt decyzji Komisji z dnia […] r. ustanawiającej nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt decyzji Komisji z dnia […] r. dotyczącej niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt decyzji Komisji z dnia […] r. ustanawiającej nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - termin :05/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - termin :16/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt decyzji Komisji zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - termin :23/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/.. z dnia […] r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - termin :06/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/… z dnia […] r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - termin :07/01/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/… z dnia […] r. ustanawiającego na rok 2009 „listę Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - termin :25/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/2009 z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale według charakterystyki działalności, szczególnych towarów i przepływów oraz rodzaju kodu transakcji (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - termin :29/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (WE) nr …/2009 z dnia […] r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - termin :29/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Projekt dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. ustalającej, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - termin :23/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Komisji zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - termin :09/12/2009)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności