Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg

17. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D004799/04 - 2009/2705(RPS) – lehota: 25/12/2009)

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici (D004862/03 - 2009/2714(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D004863/03 - 2009/2715(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (D005251/02 - 2009/2712(RPS) – lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

IMCO

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vylúčenie konkrétnej inštitúcie z rozsahu pôsobnosti (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – lehota: 19/12/2009)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť akrylaldehyd ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005667/02 - 2009/2716(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […] o nezaradení diazinónu do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […], ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín, ktorý sa má preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (D005674/01 - 2009/2707(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […] o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D005675/02 - 2009/2724(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […], ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (D005677/01 - 2009/2708(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia (Text s významom pre EHP) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) – lehota: 16/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti Text s významom pre EHP (D006001/01 - 2009/2711(RPS) – lehota: 23/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z […], ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – lehota: 06/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z […], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o kritériá hodnotenia kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (D006097/02 - 2009/2725(RPS) – lehota: 07/01/2010)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z, ktorým sa na rok 2009 stanovuje „zoznam Prodcom“ priemyselných výrobkov, ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – lehota: 25/12/2009)

pridelené

gestorský :

ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prah zjednodušenia, obchod podľa podnikových ukazovateľov, osobitný tovar a pohyby a o kódy druhov transakcií (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o osobitný tovar alebo pohyby (D006186/01 - 2009/2727(RPS) – lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

INTA

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka (D006234/02 - 2009/2737(RPS) – lehota: 23/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách, pokiaľ ide o neotam (D006420/02 - 2009/2726(RPS) – lehota: 09/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia