Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

18. Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συζήτηση έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini και Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ελευθερία πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini και Giancarlo Scotta', εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez και Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία (B7-0094/2009).

Ψηφοφορία: σημείο 3.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου