Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2009. gada 20. oktobris - Strasbūra

18. Informācijas brīvība Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Informācijas brīvība Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Debates notika 2009. gada 8. oktobrī (2009. gada 8. oktobra protokola 5. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini un Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0088/2009);

- Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0089/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0090/2009);

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini un Giancarlo Scotta' EFD grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0091/2009);

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0092/2009);

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes un David-Maria Sassoli S&D grupas vārdā - par informācijas brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu Itālijā un Eiropas Savienībā (B7-0093/2009);

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez un Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā - par informācijas brīvību Itālijā (B7-0094/2009).

Balsojums: 2009. gada 21. oktobra protokola 3.1. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika