Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 października 2009 r. - Strasburg

18. Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Debata odbyła się dnia 8 października 2009 (pkt 5 protokołu z dnia 8.10.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini i Sergio Paolo Francesco Silvestris w imieniu grupy PPE, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini i Giancarlo Scotta' w imieniu grupy EFD, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes i David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D, w sprawie wolności informacji i pluralizmu mediów we Włoszech i w Unii europejskiej (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez i Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolności informacji we Włoszech (B7-0094/2009).

Głosowanie: pkt 3.1 protokołu z dnia 21.10.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności