Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 octombrie 2009 - Strasbourg

18. Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţie a Comisiei: Libertatea informaţiilor în Italia şi în alte state membre din Uniunea Europeană

Dezbaterea a avut loc la 8 octombrie 2009 (punctul 5 al PV din 8.10.2009).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini şi Sergio Paolo Francesco Silvestris, în numele Grupului PPE, privind libertatea de informare în Italia (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, privind libertatea de informare în Italia (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la libertatea de informare în Italia (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini şi Giancarlo Scotta', în numele Grupului EFD, referitoare la libertatea de informare în Italia (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la libertatea de informare în Italia (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D, privind libertatea de informare și pluralismul mass-media în Italia și în Uniunea Europeană (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez şi Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, referitoare la libertatea de informare în Italia (B7-0094/2009).

Vot: punctul 3.1 al PV din 21.10.2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate