Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg

18. Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie

Rozprava sa konala 8. októbra 2009 (bod 5 zápisnice zo dňa 8.10.2009).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini a Sergio Paolo Francesco Silvestris za skupinu PPE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope za skupinu ECR, o slobode informácií v Taliansku (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini a Giancarlo Scotta' za skupinu EFD, o slobode informácií v Taliansku (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, o práve na informácie v Taliansku (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes a David-Maria Sassoli za skupinu S&D, o práve na informácie a pluralite médií v Taliansku a Európskej únii (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez a Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0094/2009).

Hlasovanie: bod 3.1 zápisnice zo dňa 21.10.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia