Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 α του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Μείωση συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Μαδέρα και στις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Διατήρηση των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Κτηνιατρικοί έλεγχοι των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμφωνία ΕΚ/ Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.14.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.15.Συμφωνία ΕΚ/Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή* (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.16.Συμφωνία ΕΚ/Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.17.Συμφωνία ΕΚ/ Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.18.Συμφωνία ΕΚ/Νήσων Μπαχάμες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.19.Διορθωτικός προϋπολογισμός 9/2009: Σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
7.20.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - τομέας τηλεπικοινωνιών (ψηφοφορία)
  
7.21.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Marek Siwiec (ψηφοφορία)
  
7.22.Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)
  
7.23.Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 12.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) - Γενικός προϋπολογισμός 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 13.Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ" (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφωv
 17.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 18.Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1060 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (181 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (161 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (933 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (458 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (919 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου