Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 262kWORD 181k
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 α του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Μείωση συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Μαδέρα και στις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Διατήρηση των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Κτηνιατρικοί έλεγχοι των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμφωνία ΕΚ/ Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.14.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.15.Συμφωνία ΕΚ/Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή* (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.16.Συμφωνία ΕΚ/Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.17.Συμφωνία ΕΚ/ Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.18.Συμφωνία ΕΚ/Νήσων Μπαχάμες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.19.Διορθωτικός προϋπολογισμός 9/2009: Σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
7.20.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - τομέας τηλεπικοινωνιών (ψηφοφορία)
  
7.21.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Marek Siwiec (ψηφοφορία)
  
7.22.Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)
  
7.23.Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 12.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) - Γενικός προϋπολογισμός 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 13.Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ" (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφωv
 17.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 18.Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Γουινέα

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα-Κονακρύ (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Γουινέα-Κονακρύ (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων στην Γουινέα (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Γουινέα (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Γουινέα (B7-0125/2009).

II. Ιράν

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράν (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με το Ιράν (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ποινή του θανάτου κατά προδημοκρατικών διαδηλωτών και την εκτέλεση ανηλίκων στο Ιράν (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράν (B7-0126/2009).

III. Σρι Λάνκα   

- Geoffrey Van Orden και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα (B7-0127/2009).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Απριλίου I 2009 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


4. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 142 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ("Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Παρεμβαίνουν οι Paolo De Castro (πρόεδρος της επιτροπής AGRI), Martin Häusling και Albert Deß.

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Το εν λόγω σημείο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης (σημείο 46 της ΗΔ της 20.10.2009).

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για την ολομέλεια ορίζεται την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009, στις 10 π.μ.


5. Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Οι Andreas Carlgren (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Andreas Carlgren, Karel De Gucht, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Charles Goerens, Satu Hassi, Peter van Dalen, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi, Zoltán Balczó, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Sajjad Karim, João Ferreira, Godfrey Bloom, George Becali, Richard Seeber, Linda McAvan, Marit Paulsen, Carl Schlyter και Konrad Szymański.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias, Timo Soini, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, James Nicholson, John Stuart Agnew, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Claude Turmes, Bogusław Sonik, Michael Cashman, Fiona Hall, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Peter Liese, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Gilles Pargneaux, Rachida Dati, Άννυ Ποδηματά, Maria Da Graça Carvalho, Justas Vincas Paleckis, Eija-Riitta Korhola, Ivari Padar, Elisabetta Gardini, Vincent Peillon και Lena Ek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Diane Dodds και Zoran Thaler.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Carlgren και Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

6. Διορθωτικό (άρθρο 216 α του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση ζωής και με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II) (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) P6_TA-PROV(2009)0251 - (COM(2008)0119–C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))- ECON

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κύρωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της [COM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0026/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0030)


7.2. Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής [COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0031)


7.3. Ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών [COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0032)


7.4. Μείωση συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Μαδέρα και στις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών [COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0033)


7.5. Διατήρηση των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0034)


7.6. Συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0035)


7.7. Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0036)


7.8. Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0037)


7.9. Κτηνιατρικοί έλεγχοι των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0038)


7.10. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0039)


7.11. Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0040)


7.12. Καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί των καθαρόαιμων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0041)


7.13. Συμφωνία ΕΚ/ Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0042)


7.14. Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0043)


7.15. Συμφωνία ΕΚ/Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή* (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0044)


7.16. Συμφωνία ΕΚ/Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0045)


7.17. Συμφωνία ΕΚ/ Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβούλιου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0046)


7.18. Συμφωνία ΕΚ/Νήσων Μπαχάμες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινοπολιτείας των Νήσων Μπαχάμες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2009)0047)


7.19. Διορθωτικός προϋπολογισμός 9/2009: Σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A7-0023/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0048)


7.20. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - τομέας τηλεπικοινωνιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2009)0423 – C7 0113/2009 – 2009/2078(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0022/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0049)


7.21. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Marek Siwiec (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Marek Siwiec [2009/2067(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A7-0030/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0050)


7.22. Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν [COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) για να αναφέρει ότι η Επιτροπή εμμένει στην πρότασή της και Carlos Coelho (εισηγητής) επί της εν λόγω παρέμβασης.

Σε συνέχεια της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής, το θέμα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 56, παράγραφος 3, του Κανονισμού.


7.23. Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν [COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) για να αναφέρει ότι η Επιτροπή εμμένει στην πρότασή της.

Σε συνέχεια της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής, το θέμα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 56, παράγραφος 3, του Κανονισμού.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Simon Busuttil - A7-0013/2009
Antonio Masip Hidalgo

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0034/2009
Czesław Adam Siekierski


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής

Ελεύθερες ερωτήσεις

Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις και συμπληρωματικές ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), ο οποίος απαντά οι: Paulo Rangel (αντιπρόεδρος της Ομάδας PPE), Stephen Hughes (αντιπρόεδρος της Ομάδας S&D), Guy Verhofstadt (πρόεδρος της Ομάδας ALDE), Rebecca Harms (Συμπρόεδρος της Ομάδας Verts/ALE), Michał Tomasz Kamiński (πρόεδρος της Ομάδας ECR), Lothar Bisky (πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL), Nigel Farage (Συμπρόεδρος της Ομάδας EFD) και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

Επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στην εργασία και στην κοινωνική συνοχή

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στον José Manuel Barroso ο οποίος απαντά οι: Corien Wortmann-Kool, Συλβάνα Ράπτη, Elizabeth Lynne, David Casa, Alejandro Cercas, Gerald Häfner, Veronica Lope Fontagné, Vicky Ford, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Graham Watson, Emilie Turunen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Zoltán Balczó και Seán Kelly.


12. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) - Γενικός προϋπολογισμός 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) και την διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2010 (SEC(2009)1133) επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A7-0038/2009)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010
Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II - Συμβούλιο
Τμήμα IV - Δικαστήριο
Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

Οι László Surján και Vladimír Maňka παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Hans Lindblad (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Annemie Neyts-Uyttebroeck (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Gay Mitchell (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jean-Pierre Audy (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Jutta Haug (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lena Ek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian Silviu Buşoi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Danuta Maria Hübner (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elisabeth Jeggle (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Carmen Fraga Estévez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Helga Trüpel (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Pervenche Berès (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), György Schöpflin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Edit Bauer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE , Francesca Balzani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Elles, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Hans Lindblad.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, Göran Färm και Jacek Włosowicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via και Damien Abad.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta, László Surján και Vladimír Maňka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009, σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009 και σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


13. Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0093/2009) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Οικοδόμηση της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (B7-0213/2009)

Οι Heidi Hautala και Eva Joly αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνει η Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις (B7-0118/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις (B7-0119/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (B7-0120/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0121/2009)

- Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις (B7-0122/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0212/2009).

Ερώτηση 21 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Συμμετοχή των γυναικών στις θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jörg Leichtfried και Mairead McGuinness.

Οι ερωτήσεις 22 και 23 καταπίπτουν επειδή οι συντάκτες τους είναι απόντες.

Ερώτηση 24 (Bernd Posselt): Εκμάθηση γλωσσών στις παραμεθόριες περιοχές.

Ο Leonard Orban (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Janusz Władysław Zemke και Paul Rübig.

Ερώτηση 25 (Νικόλαου Χουντή): Ολιγωρία της Επιτροπής στη διερεύνηση του σκανδάλου της Siemens.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Νικόλαου Χουντή.

Ερώτηση 26 (Gay Mitchell): Λαθρεμπόριο τσιγάρων και δημόσια έσοδα.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Paul Rübig.

Η ερώτηση 27 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 28 (Maria Badia i Cutchet): Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ο Maroš Šefčovič (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Maria Badia i Cutchet, Gay Mitchell και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 29 (Silvia-Adriana Ţicău): Μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των νέων στην ποιοτική εκπαίδευση, για να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Ο Maroš Šefčovič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 30 (Liam Aylward): Εθελοντισμός στον αθλητισμό.

Ο Maroš Šefčovič απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward και Marian Harkin.

Ερώτηση 31 (Brian Crowley): Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό.

Ο Maroš Šefčovič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Brian Crowley.

Ερώτηση 32 (Jelko Kacin): Δυσχέρειες για το σλοβενικό θέατρο της Τεργέστης.

Ο Maroš Šefčovič απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jelko Kacin.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος


15. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ" (συζήτηση)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ("Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Martin Häusling, João Ferreira, Diane Dodds, Christophe Béchu, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Jarosław Kalinowski, Alan Kelly και Elisabeth Jeggle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Peter Jahr, Ricardo Cortés Lastra, Mairead McGuinness, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Herbert Dorfmann και Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


16. Κατάθεση εγγράφωv

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις:

- * Εκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Τσεχικής Δημοκρατίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0040/2009)

- Εκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (2009/2133(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0041/2009)


17. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο διαβιβάσθηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του brodifacoum (βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D003724/02 - 2009/2713(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (D004799/04 - 2009/2705(RPS) - προθεσμία :25/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της καταχώρισης του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18 που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας (D004862/03 - 2009/2714(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του φωσφορούχου μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D004863/03 - 2009/2715(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/ΕΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των οδηγιών του Συμβουλίου 80/720/ΕΟΚ, 86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ και των οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής (D005478/03 - 2009/2710(RPS) - προθεσμία :19/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της ακρολεΐνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005669/02 - 2009/2722(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΚ της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του warfarin sodium (νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D005670/02 - 2009/2723(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τη μη καταχώριση του diazinon (διαζινόνη) στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D005672/01 - 2009/2706(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλου για την ουσία terbutryn (τερβουτρίνη) που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ (D005674/01 - 2009/2707(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D005675/02 - 2009/2724(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] σχετικά με τον καθορισμό νέας προθεσμίας υποβολής φακέλων για ορισμένες ουσίες που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του 10ετούς προγράμματος εργασιών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/EΚ (D005677/01 - 2009/2708(RPS) - προθεσμία :05/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για χρήση του καδμίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) - προθεσμία :16/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) - προθεσμία :23/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (D006052/01 - 2009/2728(RPS) - προθεσμία :06/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/... της Επιτροπής της […] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (D006097/02 - 2009/2725(RPS) - προθεσμία :07/01/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/... της Επιτροπής της ... σχετικά με τη θέσπιση για το 2009 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D006100/02 - 2009/2738(RPS) - προθεσμία :25/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά τους κωδικούς για το κατώφλι απλούστευσης, τις εμπορικές συναλλαγές κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, ορισμένα συγκεκριμένα αγαθά και κινήσεις και τη φύση της συναλλαγής (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Συνολικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας επί γνωμοδότησης στο σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 της Επιτροπής της […] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - προθεσμία :29/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της ... που προσδιορίζει, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - προθεσμία :23/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα όσον αφορά το γλυκαντικό νεοτάμη (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - προθεσμία :09/12/2009)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


18. Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συζήτηση έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini και Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ελευθερία πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini και Giancarlo Scotta', εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez και Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία (B7-0094/2009).

Ψηφοφορία: σημείο 3.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2009.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 428.982/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 9.10 μ.μ.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa I Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου