Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 243kWORD 169k
Teisipäev, 20. oktoober 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Kliimamuutused ja arenguriigid Kopenhaagenis toimuva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste teemalise konverentsi kontekstis (arutelu)
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Hääletused
  
7.1.Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikiri * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.Laborikatsete delegeerimine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.Madeira ja Assooride kangete alkoholitoodete aktsiisimäära alandamine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Loodusliku linnustiku kaitse (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.Küttegaasiseadmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.Töötajate kaitsmine asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamine (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12.Tõupuhtad aretusveised (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.13.EÜ ja Mauritiuse vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.14.EÜ ja Seišellide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.15.EÜ ja Barbadose vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.16.EÜ ning Saint Kittsi ja Nevise vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.17.EÜ ning Antigua ja Barbuda vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.18.EÜ ja Bahama vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.19.Paranduseelarve nr 9/2009 projekt: Itaalia maavärin, III jagu - Komisjon (hääletus)
  
7.20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt (Saksamaa) (hääletus)
  
7.21.Marek Siwieci puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
7.22.Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise jälgimiseks * (hääletus)
  
7.23.Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks * (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Komisjoni presidendi infotund
 12.2010. aasta üldeelarve projekt (III jagu - Komisjon) - 2010. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)
 13.Demokraatia tugevdamine välissuhetes (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) muutmine (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 18.Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Guineas (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Guineas (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Guineas (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Guineas (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel Guinea kohta (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Guinea kohta (B7-0125/2009).

II. Iraan

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Iraanis (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Iraanis (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel Iraani kohta (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel hukkamiste kohta Iraanis (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel Iraani kohta (B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel demokraatiat nõudnud meeleavaldajatele mõistetud surmanuhtluse ja alaealiste hukkamise kohta Iraanis (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani kohta (B7-0126/2009).

III. Sri Lanka   

- Geoffrey Van Orden ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Sri Lankal (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste rikkumise kohta Sri Lankal (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Sri Lanka kohta (B7-0127/2009).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2009. aasta aprilli I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


4. Otsus kiirmenetluse kohta

Nõukogu taotlus kiirmenetluse rakendamise kohta (kodukorra artikkel 142):

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) [KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Sõna võtsid Paolo De Castro (AGRI komisjoni esimees), Martin Häusling ja Albert Deß.

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Päevakorrapunkt kanti käesoleva istungi päevakorda (20.10.2009 istungi päevakorra punkt 46).

Täiskogule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 21. oktoober 2009 kell 10.00.


5. Kliimamuutused ja arenguriigid Kopenhaagenis toimuva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste teemalise konverentsi kontekstis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kliimamuutused ja arenguriigid Kopenhaagenis toimuva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste teemalise konverentsi kontekstis

Andreas Carlgren (nõukogu eesistuja) ja Karel De Gucht (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miroslav Ouzký fraktsiooni ECR nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Carlgren, Karel De Gucht, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Charles Goerens, Satu Hassi, Peter van Dalen, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi, Zoltán Balczó, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Sajjad Karim, João Ferreira, Godfrey Bloom, George Becali, Richard Seeber, Linda McAvan, Marit Paulsen, Carl Schlyter ja Konrad Szymański.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Marisa Matias, Timo Soini, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, James Nicholson, John Stuart Agnew, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Claude Turmes, Bogusław Sonik, Michael Cashman, Fiona Hall, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Peter Liese, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis, Gilles Pargneaux, Rachida Dati, Anni Podimata, Maria Da Graça Carvalho, Justas Vincas Paleckis, Eija-Riitta Korhola, Ivari Padar, Elisabetta Gardini, Vincent Peillon ja Lena Ek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Diane Dodds ja Zoran Thaler.

Sõna võtsid Andreas Carlgren ja Karel De Gucht.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

6. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/../EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) P6_TA-PROV(2009)0251 – (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)) – ECON

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikiri * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimist Euroopa Ühenduse poolt ning Euroopa Ühenduse õiguste teostamist ja kohustuste täitmist [KOM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0026/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0030)


7.2. Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas [KOM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0031)


7.3. Laborikatsete delegeerimine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ seoses laborikatsete delegeerimisega [KOM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0032)


7.4. Madeira ja Assooride kangete alkoholitoodete aktsiisimäära alandamine * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära [KOM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0033)


7.5. Loodusliku linnustiku kaitse (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv loodusliku linnustiku kaitse kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0034)


7.6. Küttegaasiseadmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv küttegaasiseadmete kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0035)


7.7. Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0036)


7.8. Töötajate kaitsmine asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport parandatud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0037)


7.9. Kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamine (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0038)


7.10. Põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0039)


7.11. Kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0040)


7.12. Tõupuhtad aretusveised (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv tõupuhaste aretusveiste kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0041)


7.13. EÜ ja Mauritiuse vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Mauritiuse Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0042)


7.14. EÜ ja Seišellide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0043)


7.15. EÜ ja Barbadose vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping* (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0044)


7.16. EÜ ning Saint Kittsi ja Nevise vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0045)


7.17. EÜ ning Antigua ja Barbuda vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Antigua ja Barbuda vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0046)


7.18. EÜ ja Bahama vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta [KOM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2009)0047)


7.19. Paranduseelarve nr 9/2009 projekt: Itaalia maavärin, III jagu - Komisjon (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 9/2009 projekti kohta, Itaalias toimunud maavärin, III jagu - Komisjon [14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jutta Haug (A7-0023/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2009)0048)


7.20. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt (Saksamaa) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 [KOM(2009)0423 – C7 0113/2009 – 2009/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0022/2009)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2009)0049)


7.21. Marek Siwieci puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Marek Siwieci puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2009/2067(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A7-0030/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2009)0050)


7.22. Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise jälgimiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise jälgimiseks [KOM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõna võtsid Karel De Gucht (komisjoni liige), kes ütles, et komisjon ei võta oma ettepanekut tagasi, ja Carlos Coelho (raportöör) selle sõnavõtu kohta.

Kuna komisjoni ettepanek lükati tagasi, saadetakse küsimus kodukorra artikli 56 lõike 3 kohaselt tagasi vastutavale komisjonile.


7.23. Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks [KOM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige), kes ütles, et komisjon ei võta oma ettepanekut tagasi.

Kuna komisjoni ettepanek lükati tagasi, saadetakse küsimus kodukorra artikli 56 lõike 3 kohaselt tagasi vastutavale komisjonile.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Simon Busuttil - A7-0013/2009
Antonio Masip Hidalgo

Raport: Carlos Coelho - A7-0034/2009
Czesław Adam Siekierski


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.30 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Komisjoni presidendi infotund

Vabad küsimused

José Manuel Barroso (komisjoni president) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitasid Paulo Rangel (fraktsiooni PPE aseesimees), Stephen Hughes (fraktsiooni S&D aseesimees), Guy Verhofstadt (fraktsiooni ALDE esimees), Rebecca Harms (fraktsiooni Verts/ALE kaasesimees), Michał Tomasz Kamiński (fraktsiooni ECR esimees), Lothar Bisky (fraktsiooni GUE/NGL esimees), Nigel Farage (fraktsiooni EFD kaasesimees) ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Finantskriisi tagajärjed tööhõivele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele

José Manuel Barroso vastas küsimustele, mille eelneva registreerimiseta esitasid Corien Wortmann-Kool, Sylvana Rapti, Elizabeth Lynne, David Casa, Alejandro Cercas, Gerald Häfner, Veronica Lope Fontagné, Vicky Ford, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Graham Watson, Emilie Turunen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Zoltán Balczó ja Seán Kelly.


12. 2010. aasta üldeelarve projekt (III jagu - Komisjon) - 2010. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) ja Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2010 (SEK(2009)1133) kohta - Eelarvekomisjon. Raportöör: László Surján (A7-0038/2009)

Raport Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekti kohta,
I jagu – Euroopa Parlament
II jagu – Nõukogu
IV jagu – Euroopa Kohus
V jagu – Kontrollikoda
VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
VII jagu – Regioonide Komitee
VIII jagu – Euroopa Ombudsman ja
IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

László Surján ja Vladimír Maňka tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Hans Lindblad (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Annemie Neyts-Uyttebroeck (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Gay Mitchell (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Pierre Audy (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Juan Fernando López Aguilar (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Lena Ek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Maria Hübner (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Jeggle (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Carmen Fraga Estévez (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (ECON komisjoni arvamuse koostaja), György Schöpflin (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Alain Lamassoure fraktsiooni PPE nimel, Francesca Balzani fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Elles fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel ja Angelika Werthmann, fraktsioonilise kuuluvuseta.

Sõna võttis Hans Lindblad.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes, Göran Färm ja Jacek Włosowicz.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võtsid Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via ja Damien Abad.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly ja Zigmantas Balčytis.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta, László Surján ja Vladimír Maňka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009 protokolli punkt 8.1 22.10.2009 protokolli punkt 8.2 ja 22.10.2009 protokolli punkt 8.3.


13. Demokraatia tugevdamine välissuhetes (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0093/2009), mille esitas(id) Gabriele Albertini ja Heidi Hautala AFET komisjoni nimel, Eva Joly DEVE komisjoni nimel nõukogule: Demokraatia tugevdamine välissuhetes (B7-0213/2009)

Heidi Hautala ja Eva Joly esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võttis Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė ja Heidi Hautala.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Demokraatia tugevdamine välissuhetes (B7-0118/2009);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel: Demokraatia tugevdamine välissuhetes (B7-0119/2009);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Thijs Berman fraktsiooni S&D nimel: Demokraatia tugevdamine ELi välissuhetes (B7-0120/2009);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel: Demokraatia tugevdamine välissuhetes (B7-0121/2009);

- Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel: Demokraatia tugevdamine välissuhetes (B7-0122/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.7.


14. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0212/2009).

Küsimus 21 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Naiste osakaal tööturu vastutavatel ametikohtadel.

Vladimír Špidla (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried ja Mairead McGuinness.

Küsimused 22 ja 23 muutusid kehtetuks, kuna selle esitajad ei viibinud kohal.

Küsimus 24 (Bernd Posselt): Keeleline mitmekesisus piirialadel.

Leonard Orban (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Janusz Władysław Zemke ja Paul Rübig.

Küsimus 25 (Nikolaos Chountis): Komisjoni huvipuudus Siemensi skandaali uurimise vastu.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Küsimus 26 (Gay Mitchell): Sigarettide salakaubandus ja tulu.

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Paul Rübig.

Küsimus 27 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 28 (Maria Badia i Cutchet): Haridus ELi uues poliitikastrateegias.

Maroš Šefčovič (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitasid Maria Badia i Cutchet, Gay Mitchell ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 29 (Silvia-Adriana Ţicău): Meetmed, millega tagada noortele juurdepääs kvaliteetsele haridusele, julgustada neid õpinguid jätkama ja aidata neid selles ning lihtsustada nende sisenemist tööturule.

Maroš Šefčovič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 30 (Liam Aylward): vabatahtlik töö spordivaldkonnas.

Maroš Šefčovič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward ja Marian Harkin.

Küsimus 31 (Brian Crowley): Valge raamat spordi kohta.

Maroš Šefčovič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Brian Crowley.

Küsimus 32 (Jelko Kacin): Raskused Sloveenia teatril Triestes.

Maroš Šefčovič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jelko Kacin.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident


15. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) muutmine (arutelu)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) [KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Martin Häusling, João Ferreira, Diane Dodds, Christophe Béchu, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Jarosław Kalinowski, Alan Kelly ja Elisabeth Jeggle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria do Céu Patrão Neves, Peter Jahr, Ricardo Cortés Lastra, Mairead McGuinness, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Herbert Dorfmann ja Elisabeth Köstinger.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.5.


16. Esitatud dokumendid

Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- * Raport Tšehhi Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0040/2009)

- Raport Euroopa välisteenistuse loomise institutsiooniliste aspektide kohta (2009/2133(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A7-0041/2009)


17. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine brodifaakum (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (D004799/04 - 2009/2705(RPS) – tähtaeg: 25/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ ja kantakse kõnealuse direktiivi I lisasse toimeaine fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid, nii et see kuuluks kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18 (D004862/03 - 2009/2714(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine fosfiini eraldav magneesiumfosfiid selle I lisasse (D004863/03 - 2009/2715(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiive 80/720/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ ja 87/402/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/25/EÜ ja 2003/37/EÜ seoses põllu- või metsamajanduslike traktorite tüübikinnitusega (D005251/02 - 2009/2712(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ seoses teatava institutsiooni kohaldamisalast väljaarvamisega (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – tähtaeg: 19/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine akroleiin selle I lisasse (D005667/02 - 2009/2716(RPS) - tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine varfariin selle I lisasse (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni direktiivi eelnõu ../…/EÜ, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine naatriumvarfariin selle I lisasse (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], milles käsitletakse diasinooni kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega kehtestatakse uus tähtaeg toimiku esitamiseks direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt hinnatava toimeine terbutriin kohta (D005674/01 - 2009/2707(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D005675/02 - 2009/2724(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega kehtestatakse uus tähtaeg toimikute esitamiseks teatavate direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi kohaselt hinnatavate toimeainete kohta (D005677/01 - 2009/2708(RPS) – tähtaeg: 05/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kaadmiumi kasutusviisi erandi osas (EMPs kohaldatav tekst) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) – tähtaeg: 16/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (EMPs kohaldatav tekst) (D006001/01 - 2009/2711(RPS) – tähtaeg: 23/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/.., [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – tähtaeg: 06/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta kvaliteedi hindamise kriteeriumite osas (D006097/02 - 2009/2725(RPS) – tähtaeg: 07/01/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr .../.., [kuupäev], mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu PRODCOM loetelu 2009. aastaks (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – tähtaeg: 25/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ) nr …/2009, [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega (D006186/01 - 2009/2727(RPS) - tähtaeg: 29/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Komisjoni otsuse eelnõu, [kuupäev], millega määratakse kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul süsinikdioksiidi lekke ohtu peetakse märkimisväärseks (D006234/02 - 2009/2737(RPS) - tähtaeg: 23/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Komisjoni direktiive eelnõu, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta seoses neotaamiga (D006420/02 - 2009/2726(RPS) - tähtaeg: 09/12/2009)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


18. Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides

Arutelu toimus 8. oktoober 2009 (8.10.2009protokoll punkt 5).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini ja Sergio Paolo Francesco Silvestris fraktsiooni PPE nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini ja Giancarlo Scotta' fraktsiooni EFD nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes ja David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel, Teabevabadus ja meediapluralism Itaalias ja Euroopa Liidus (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez ja Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Teabevabadus Itaalias (B7-0094/2009).

Hääletus: 21.10.2009protokoll punkt 3.1.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 428.982/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.10.

Klaus Welle

Libor Rouček

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika