Zoznam 
Zápisnica
PDF 243kWORD 169k
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 4.Rozhodnutie o naliehavom postupe
 5.Zmena klímy a rozvojové krajiny v kontexte kodanskej konferencie OSN o zmene klímy (rozprava)
 6.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Stanovy Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Delegovanie úloh laboratórneho testovania * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Znížené sadzby spotrebnej dane na Madeire a Azoroch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Ochrana voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Zariadenia spaľujúce plynné palivá (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Veterinárne kontroly zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Sieť na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.11.Veterinárne podmienky, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.12.Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.13.Dohoda medzi ES a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.14.Dohoda medzi ES a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.15.Dohoda medzi ES a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.16.Dohoda medzi ES a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.17.Dohoda medzi ES a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.18.Dohoda medzi ES a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.19.Opravný rozpočet 9/2009: zemetrasenie v Taliansku (hlasovanie)
  
7.20.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (Nemecko) (hlasovanie)
  
7.21.Žiadosť o zbavenie imunity Mareka Siwieca (hlasovanie)
  
7.22.Hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis * (hlasovanie)
  
7.23.Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis * (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Hodina otázok pre predsedu Komisie
 12.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiel III - Komisia) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)
 13.Podpora demokratickej vláde vo vonkajších vzťahoch (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (rozprava)
 16.Predložené dokumenty
 17.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 18.Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie (predložené návrhy uznesení)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Guinea

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols a Harlem Désir za skupinu S&D, o situácii v Guinei, Konakry (B7-0102/2009),

- Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii v Guinei (B7-0106/2009),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o situácii v Guinei, Konakry (B7-0110/2009),

- Marie-Christine Vergiat a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o násilnom potlačení mierových manifestácií v Guinei (B7-0114/2009),

- Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, o Guinei (B7-0123/2009),

- Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, o Guinei (B7-0125/2009).

II. Irán

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes a Gianni Pittella za skupinu S&D, o situácii v Iráne (B7-0104/2009),

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii v Iráne (B7-0107/2009),

- Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o Iráne (B7-0111/2009),

- Cornelia Ernst a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL,o popravách v Iráne (B7-0115/2009),

- Fiorello Provera za skupinu EFD, o Iráne B7-0117/2009),

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR, o treste smrti pre demonštrantov za demokraciu a o popravách neplnoletých v Iráne (B7-0124/2009),

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, o Iráne (B7-0126/2009).

III. Srí Lanka   

- Geoffrey Van Orden a Charles Tannock za skupinu ECR, o situácii na Srí Lanke (B7-0100/2009),

- Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE, o situácii na Srí Lanke (B7-0101/2009),

- Véronique De Keyser za skupinu S&D, o situácii na Srí Lanke (B7-0105/2009),

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE, o situácii na Srí Lanke (B7-0113/2009),

- Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Joe Higgins a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, o porušovaní ľudských práv na Srí Lanke (B7-0116/2009),

- Heidi Hautala, Yannick Jadot, Karima Delli a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o Srí Lanke (B7-0127/2009).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


3. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej aprílovej schôdzi 2009 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


4. Rozhodnutie o naliehavom postupe

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 142 rokovacieho poriadku) vo veci:

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

Vystúpili títo poslanci: Paolo De Castro (predseda výboru AGRI), Martin Häusling a Albert Deß.

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Tento bod bol zaradený do programu tohto rokovania (bod 46 programu schôdze z 20. októbra 2009).

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pre plenárnu schôdzu je stanovená na stredu 21. októbra 2009 o 10.00 h.


5. Zmena klímy a rozvojové krajiny v kontexte kodanskej konferencie OSN o zmene klímy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zmena klímy a rozvojové krajiny v kontexte kodanskej konferencie OSN o zmene klímy

Andreas Carlgren (úradujúci predseda Rady) a Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Miroslav Ouzký za skupinu ECR, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Nick Griffin nezaradený poslanec, Andreas Carlgren, Karel De Gucht, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Charles Goerens, Satu Hassi, Peter van Dalen, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi, Zoltán Balczó, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Sajjad Karim, João Ferreira, Godfrey Bloom, George Becali, Richard Seeber, Linda McAvan, Marit Paulsen, Carl Schlyter a Konrad Szymański.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias, Timo Soini, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, James Nicholson, John Stuart Agnew, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Claude Turmes, Bogusław Sonik, Michael Cashman, Fiona Hall, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Peter Liese, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis, Gilles Pargneaux, Rachida Dati, Anni Podimata, Maria Da Graça Carvalho, Justas Vincas Paleckis, Eija-Riitta Korhola, Ivari Padar, Elisabetta Gardini, Vincent Peillon a Lena Ek.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Diane Dodds a Zoran Thaler.

Vystúpili: Andreas Carlgren a Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

6. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) P6_TA-PROV(2009)0251 - (KOM(2008)0119–C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))- ECON

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Stanovy Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o prijatí stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom, ako aj o vykonávaní jeho práv a povinností [COM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Herbert Reul (A7-0026/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0030)


7.2. Zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky [COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Paolo De Castro (A7-0018/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0031)


7.3. Delegovanie úloh laboratórneho testovania * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania [COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Paolo De Castro (A7-0017/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0032)


7.4. Znížené sadzby spotrebnej dane na Madeire a Azoroch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a destiláty [COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0033)


7.5. Ochrana voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) [COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0034)


7.6. Zariadenia spaľujúce plynné palivá (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa zariadení spaľujúcich plynné palivá (kodifikované znenie) [COM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0035)


7.7. Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) [COM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0036)


7.8. Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu (kodifikované znenie) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) [COM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0037)


7.9. Veterinárne kontroly zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Rady stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie) [COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0038)


7.10. Sieť na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (kodifikované znenie) [COM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0039)


7.11. Veterinárne podmienky, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Rady o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (kodifikované znenie) [COM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0040)


7.12. Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Zmenený návrh smernice Rady o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) [COM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0041)


7.13. Dohoda medzi ES a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0019/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0042)


7.14. Dohoda medzi ES a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0012/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0043)


7.15. Dohoda medzi ES a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch* (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0013/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0044)


7.16. Dohoda medzi ES a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0014/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0045)


7.17. Dohoda medzi ES a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0015/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0046)


7.18. Dohoda medzi ES a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch [COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Simon Busuttil (A7-0016/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2009)0047)


7.19. Opravný rozpočet 9/2009: zemetrasenie v Taliansku (hlasovanie)

Správa: Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2009 na rozpočtový rok 2009, zemetrasenie v Taliansku, oddiel III – Komisia [14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Jutta Haug (A7-0023/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2009)0048)


7.20. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (Nemecko) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2009)0423 – C7 0113/2009 – 2009/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A7-0022/2009)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2009)0049)


7.21. Žiadosť o zbavenie imunity Mareka Siwieca (hlasovanie)

Správa: Žiadosť o zbavenie imunity Mareka Siwieca [2009/2067(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A7-0030/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2009)0050)


7.22. Hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis * (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis [COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0035/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

Vystúpili: Karel De Gucht (člen Komisie), aby oznámil, že Komisia nevezme svoj návrh späť, a Carlos Coelho (spravodajca) k tomuto vystúpeniu.

Vzhľadom na zamietnutie návrhu Komisie je vec vrátená gestorskému výboru v súlade s článkom 56 ods. 3 rokovacieho poriadku.


7.23. Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis * (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis [COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0034/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie), aby oznámil, že Komisia nevezme svoj návrh späť.

Vzhľadom na zamietnutie návrhu Komisie je vec vrátená gestorskému výboru v súlade s článkom 56 ods. 3 rokovacieho poriadku.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Simon Busuttil - A7-0013/2009
Antonio Masip Hidalgo

Správa: Carlos Coelho - A7-0034/2009
Czesław Adam Siekierski


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Hodina otázok pre predsedu Komisie

Voľné otázky

Vystúpili títo poslanci: : Paulo Rangel (podpredseda skupiny PPE), Stephen Hughes (podpredseda skupiny S&D), Guy Verhofstadt (predseda skupiny ALDE), Rebecca Harms (spolupredsedníčka skupiny Verts/ALE), Michał Tomasz Kamiński (predseda skupiny ECR), Lothar Bisky (predseda skupiny GUE/NGL), Nigel Farage (spolupredseda d skupiny EFD) a Krisztina Morvai, nezaradená, aby položili otázky a doplňujúce otázky Josému Manuelovi Barrosovi (predsedovi Komisie), ktorý na ne odpovedal.

Dôsledky finančnej krízy na zamestnanosť a sociálnu súdržnosť

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Corien Wortmann-Kool, Sylvana Rapti, Elizabeth Lynne, David Casa, Alejandro Cercas, Gerald Häfner, Veronica Lope Fontagné, Vicky Ford, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Graham Watson, Emilie Turunen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Zoltán Balczó a Seán Kelly, aby položili otázky Josému Manuelovi Barrosovi,ktorý na ne odpovedal.


12. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiel III - Komisia) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)

Správa: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel III - Komisia (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) a opravný list č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0038/2009)

Správa: Návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2010
Oddiel I – Európsky parlament
Oddiel II – Rada
Oddiel IV – Súdny dvor
Oddiel V – Dvor audítorov
Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII – Výbor regiónov
Oddiel VIII – Európsky ombudsman
Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

László Surján a Vladimír Maňka predložili svoje správy.

V rozprave vystúpil Hans Lindblad (úradujúci predseda Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Annemie Neyts-Uyttebroeck (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Gay Mitchell (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jean-Pierre Audy (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Juan Fernando López Aguilar (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Lena Ek (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Danuta Maria Hübner (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elisabeth Jeggle (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Carmen Fraga Estévez (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), György Schöpflin (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Edit Bauer (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Alain Lamassoure za skupinu PPE , Francesca Balzani za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, James Elles za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, a Angelika Werthmann, nezaradená.

V rozprave vystúpil Hans Lindblad.

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes, Göran Färm a Jacek Włosowicz.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via a Damien Abad.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili títo poslanci: Algirdas Šemeta, László Surján a Vladimír Maňka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 22.10.2009, bod 8.2 zápisnice zo dňa 22.10.2009 a bod 8.3 zápisnice zo dňa 22.10.2009.


13. Podpora demokratickej vláde vo vonkajších vzťahoch (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0093/2009) , ktorú položili Gabriele Albertini a Heidi Hautala, za výbor AFET, Eva Joly, za výbor DEVE, pre Radu: Budovanie demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0213/2009)

Heidi Hautala a Eva Joly rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

V rozprave vystúpila Véronique De Keyser za skupinu S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Charles Goerens za skupinu ALDE a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė a Heidi Hautala.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0118/2009)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0119/2009)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt a Thijs Berman za skupinu S&D, o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0120/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés a Filip Kaczmarek za skupinu PPE, o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0121/2009)

- Ivo Vajgl za skupinu ALDE, o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch (B7-0122/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 22.10.2009.


14. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0212/2009).

Otázka č. 21 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Percentuálny podiel žien, ktoré na trhu práce zaujímajú vedúce funkcie.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried a Mairead McGuinness.

Otázky č. 22 a č. 23 prepadli pre neprítomnosť autorov.

Otázka č. 24 (Bernd Posselt): Starostlivosť o jazyk v pohraničných oblastiach.

Leonard Orban (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Janusz Władysław Zemke a Paul Rübig.

Otázka č. 25 (Nikolaos Chountis): Nezáujem Komisie o vyšetrovanie škandálu firmy Siemens.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázka č. 26 (Gay Mitchell): Pašovanie cigariet a zisky z tejto činnosti.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Paul Rübig.

Otázka 27 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 28 (Maria Badia i Cutchet): Vzdelávanie v novej európskej politickej stratégii.

Maroš Šefčovič (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Maria Badia i Cutchet, Gay Mitchell a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 29 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatrenia na zabezpečenie prístupu mladých ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu s cieľom povzbudiť a pomôcť im, aby pokračovali v štúdiu, a uľahčiť ich prístup na trh práce.

Maroš Šefčovič odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 30 (Liam Aylward): Dobrovoľnícka činnosť v športe.

Maroš Šefčovič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward a Marian Harkin.

Otázka č. 31 (Brian Crowley): Biela kniha o športe.

Maroš Šefčovič odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Brian Crowley.

Otázka č. 32 (Jelko Kacin): Ťažkosti Slovinského divadla v Terste.

Maroš Šefčovič odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Jelko Kacin.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda


15. Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (rozprava)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai nezaradená poslankyňa, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Marit Paulsen, Martin Häusling, João Ferreira, Diane Dodds, Christophe Béchu, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Jarosław Kalinowski, Alan Kelly a Elisabeth Jeggle.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Peter Jahr, Ricardo Cortés Lastra, Mairead McGuinness, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Herbert Dorfmann a Elisabeth Köstinger.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 22.10.2009.


16. Predložené dokumenty

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- * Správa o iniciatíve Českej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky zamestnancov Europolu (10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0040/2009)

- Správa o inštitucionálnych aspektoch zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (2009/2133(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Elmar Brok (A7-0041/2009)


17. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D003724/02 - 2009/2713(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (D004799/04 - 2009/2705(RPS) – lehota: 25/12/2009)

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici (D004862/03 - 2009/2714(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D004863/03 - 2009/2715(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (D005251/02 - 2009/2712(RPS) – lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

IMCO

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vylúčenie konkrétnej inštitúcie z rozsahu pôsobnosti (D005478/03 - 2009/2710(RPS) – lehota: 19/12/2009)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť akrylaldehyd ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005667/02 - 2009/2716(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005669/02 - 2009/2722(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/ES z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (D005670/02 - 2009/2723(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […] o nezaradení diazinónu do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D005672/01 - 2009/2706(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […], ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre terbutrín, ktorý sa má preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (D005674/01 - 2009/2707(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […] o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D005675/02 - 2009/2724(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie z […], ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci desaťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (D005677/01 - 2009/2708(RPS) – lehota: 05/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia (Text s významom pre EHP) (D005901/01 - 2009/2704(RPS) – lehota: 16/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti Text s významom pre EHP (D006001/01 - 2009/2711(RPS) – lehota: 23/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z […], ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (D006052/01 - 2009/2728(RPS) – lehota: 06/01/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z […], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o kritériá hodnotenia kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (D006097/02 - 2009/2725(RPS) – lehota: 07/01/2010)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z, ktorým sa na rok 2009 stanovuje „zoznam Prodcom“ priemyselných výrobkov, ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D006100/02 - 2009/2738(RPS) – lehota: 25/12/2009)

pridelené

gestorský :

ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1982/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prah zjednodušenia, obchod podľa podnikových ukazovateľov, osobitný tovar a pohyby a o kódy druhov transakcií (D006184/01 - 2009/2709(RPS) - lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

ECON

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/2009 z […], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o osobitný tovar alebo pohyby (D006186/01 - 2009/2727(RPS) – lehota: 29/12/2009)

pridelené

gestorský :

INTA

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka (D006234/02 - 2009/2737(RPS) – lehota: 23/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách, pokiaľ ide o neotam (D006420/02 - 2009/2726(RPS) – lehota: 09/12/2009)

pridelené

gestorský :

ENVI


18. Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie

Rozprava sa konala 8. októbra 2009 (bod 5 zápisnice zo dňa 8.10.2009).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini a Sergio Paolo Francesco Silvestris za skupinu PPE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0088/2009),

- Timothy Kirkhope za skupinu ECR, o slobode informácií v Taliansku (B7-0089/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0090/2009),

- Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi, Matteo Salvini a Giancarlo Scotta' za skupinu EFD, o slobode informácií v Taliansku (B7-0091/2009),

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, o práve na informácie v Taliansku (B7-0092/2009)

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes a David-Maria Sassoli za skupinu S&D, o práve na informácie a pluralite médií v Taliansku a Európskej únii (B7-0093/2009),

- Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez a Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, o práve na informácie v Taliansku (B7-0094/2009).

Hlasovanie: bod 3.1 zápisnice zo dňa 21.10.2009.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 428.982/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.10 h.

Klaus Welle

Libor Rouček

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia