Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 21. lokakuuta 2009 - Strasbourg

2. Eurooppa-neuvoston valmistelu (29. ja 30. lokakuuta 2009) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu (29. ja 30. lokakuuta 2009)

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda, joka käytti ensin puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja vastasi sen jälkeen kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan ja Mario Borghezio.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Franz Obermayr, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos ja Peter Liese.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö