Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 21 października 2009 r. - Strasburg

2. Przygotowanie Rady Europejskiej (29-30 października 2009) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej (29-30 października 2009)

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Franz Obermayr, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Margot Wallström (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności