Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg

2. Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009)

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Franz Obermayr, Elmar Brok, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly och Petru Constantin Luhan.

Talare: Cecilia Malmström och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy