Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0088/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

3.1. Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 20.10.2009 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 και B7-0094/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0088/2009

(αντικαθιστά τις B7-0088/2009, B7-0089/2009 και B7-0091/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ο Mario Borghezio έχει επίσης υπογράψει την πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0088/2009.

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0088/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0089/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0090/2009

(αντικαθιστά τις B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 και B7-0094/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Ramon Tremosa I Balcells έχει επίσης υπογράψει την πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0090/2009.

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις:

- Edite Estrela επί του περιεχομένου της τροπολογίας 2;

- David-Maria Sassoli, για να αμφισβητήσει το παραδεκτό των τροπολογιών 7, 8 και 9 (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξέτασε τις εν λόγω τροπολογίες και τις χαρακτήρισε ως παραδεκτές )·

- Mario Mauro, για να προτείνει οι ανωτέρω τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία, αλλά να διατυπωθούν κατά τρόπο ώστε να μην ορίζεται ονομαστικά ένα πρόσωπο·

- Niccolò Rinaldi, για να ζητήσει την άνευ ετέρου απόσυρση αυτών των τροπολογιών·

- David-Maria Sassoli, για να υποστηρίξει την πρόταση του Mario Mauro, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη της Ομάδας του να ψηφίσουν κατά των εν λόγω τροπολογιών (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι αυτές οι τροπολογίες θα τεθούν σε ψηφοφορία χωρίς να περιλαμβάνουν ονομαστικά δεδομένα)·

- Nuno Melo, για να προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος 2α. Αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη

- József Szájer, για να προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη Δα. Αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0090/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0091/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0092/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0093/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0094/2009

Απορρίπτεται

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mario Mauro, ο οποίος επισημαίνει ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ιδιωτική κατοικία του Clemente Mastella απουσία του τελευταίου, και ζητεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να εξακριβώσει εάν αυτό το μέτρο δεν αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των προνομίων και ασυλιών αυτού του βουλευτή (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα εξετάσει το ζήτημα).

Παρεμβαίνει ο Vytautas Landsbergis επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου