Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2688(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0088/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 21 października 2009 r. - Strasburg

3.1. Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Debata odbyła się dnia 8 października 2009 r. (pkt 5 protokołu z dnia 8.10.2009).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 20.10.2009 (pkt 18 protokołu z dnia 20.10.2009).

Projekty rezolucji B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 i B7-0094/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0088/2009

(zastępujący B7-0088/2009, B7-0089/2009 i B7-0091/2009):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE
Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD

Sygnatariuszem projektu wspólnej rezolucji RC-B7-0088/2009 jest również Mario Borghezio.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0088/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0089/2009

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0090/2009

(zastępujący B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 i B7-0094/2009):

złożony przez następujących posłów:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes i David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine i Pino Arlacchi w imieniu grupy ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL

Sygnatariuszem projektu wspólnej rezolucji RC-B7-0090/2009 jest również Ramon Tremosa I Balcells.

Odrzucony

Wystąpienia:

- Edite Estrela w sprawie treści poprawki 2;

- David-Maria Sassoli, w celu poddania w wątpliwość dopuszczalności poprawek 7, 8 i 9 (Przewodniczący obradom poinformował, że przewodniczący Parlamentu przeanalizował wspomniane poprawki i uznał je za dopuszczalne);

- Mario Mauro, z propozycją poddania pod głosowanie tychże poprawek po ich uprzednim poprawieniu w celu niewskazywania konkretnych osób;

- Niccolò Rinaldi, z propozycją całkowitego wycofania tychże poprawek;

- David-Maria Sassoli, w celu poparcia sugestii Mario Mauro i zwrócenia się do członków swojej grupy o głosowanie przeciwko poprawkom (Przewodniczący poinformował, że poprawki te zostaną poddane pod głosowanie po uprzednim wyłączeniu odniesień do konkretnych osób);

- Nuno Melo, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu wprowadzenie nowego ustępu 2a – propozycja ta upadła, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

- József Szájer, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu wprowadzenie nowego punktu preambuły Da – propozycja ta upadła, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

PROJEKT REZOLUCJI B7-0090/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0091/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0092/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0093/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0094/2009

Odrzucony

°
° ° °

Głos zabrał Mario Mauro, który poinformował, że w godzinach porannych w domu Clemente Mastelli miało miejsce przeszukanie, przeprowadzone pod jego nieobecność. Wezwał on przewodniczącego Parlamentu do upewnienia się, czy zastosowane środki nie stanowią przypadku złamania postanowień o uprawnieniach i immunitecie poselskim (Przewodniczący obradom odpowiedział, że przewodniczący Parlamentu dokona analizy kwestii).

Głos zabrał Vytautas Landsbergis w sprawie wyników głosowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności