Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0088/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 21. októbra 2009 - Štrasburg

3.1. Sloboda informácií v Taliansku a iných členských štátoch Európskej únie (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa konala 8. októbra 2009 (bod 5 zápisnice zo dňa 8.10.2009).

Návrhy uznesenia boli oznámené 20.10.2009 (bod 18 zápisnice zo dňa 20.10.2009).

Návrhy uznesenia B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 a B7-0094/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0088/2009

(nahrádzajúci B7-0088/2009, B7-0089/2009 a B7-0091/2009):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella a Elisabetta Gardini za skupinu PPE
Timothy Kirkhope za skupinu ECR
Fiorello Provera a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD

Mario Borghezio tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B7-0088/2009.

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0088/2009

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0089/2009

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0090/2009

(nahrádzajúci B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 a B7-0094/2009):

podaný týmito poslancami:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes a David-Maria Sassoli za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine a Pino Arlacchi za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL

Ramon Tremosa I Balcells tiež podpísal spoločný návrh uznesenia RC-B7-0090/2009.

Zamietnutý

Vystúpenia:

- Edite Estrela k obsahu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2;

- David-Maria Sassoli, aby vzniesol námietku voči prípustnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 7, 8 a 9 (predseda mu odpovedal, že predseda Parlamentu preskúmal tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a vyhlásil ich za prípustné);

- Mario Mauro s návrhom, aby sa o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovalo, ale aby sa upravili tak, aby neuvádzali meno osoby;

- Niccolò Rinaldi, so žiadosťou o jasné stiahnutie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;

- David-Maria Sassoli, aby podporil návrh Maria Maura, pričom vyzval členov svojej skupiny, aby hlasovali proti týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom (predseda oznámil, že o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa bude hlasovať bez toho, aby v nich boli uvedené mená);

- Nuno Melo, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom zaradiť nový odsek 2a, ktorý bol zamietnutý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov;

- József Szájer, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom zaradiť nové odôvodnenie Da, ktorý bol zamietnutý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

NÁVRH UZNESENIA B7-0090/2009

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0091/2009

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0092/2009

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0093/2009

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0094/2009

Zamietnutý

°
° ° °

V rozprave vystúpil Mario Mauro, ktorý oznámil, že dnes ráno sa v bydlisku Clemente Mastella uskutočnila domová prehliadka za jeho neprítomnosti a požiadal, aby predseda Parlamentu overil, či nedošlo k porušeniu výsad a imunít tohto poslanca (predseda mu odpovedal, že predseda Parlamentu posúdi túto otázku).

V rozprave vystúpil Vytautas Landsbergis k výsledku hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia